مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات دیوار ساحلی سنگی ملاتی و سازه های توری سنگی 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه واگذاری عملیات دیوار ساحلی سنگی ملاتی و سازه های توری سنگی 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عملیات دیوار ساحلی سنگی ملاتی و سازه های توری سنگی حوزه 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه واگذاری عملیات دیوار ساحلی سنگی ملاتی و سازه های توری سنگی حوزه 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات احداث بند خاکی ، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی حوزه آبخیز باش و ... 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه اجرای پروژه بند خاکی حوزه آبخیز 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری (بند خاکی 5 و 6) 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه اجرای عملیات احداث بند خاکی ، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی حوزه آبخیز باش و ... 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه خرید بذر جنگلی و مرتعی جهت اجرای پروژه های بیولوژیک 1400/09/21 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بذور جنگلی و مرتعی جهت اجرای پروژه های بیولوژیک 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه اجرای پروژه جدول ذیل : - عملیات احداث بند خاکی ، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث بند خاکی ، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی ( ایلالو) حوزه آبخیز گرمه2 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه عملیات احداث بند خاکی ، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز 1400/08/09 1400/08/13
مناقصه واگذاری عملیات آبخیزداری - احداث 4 پشته خاکی تغذیه ایی سیستم پخش سیلاب و سرریزها ـ عملیات آبخیزداری - احداث بندهای خاکی یک و چهار و سرریزها 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه عملیات آبخیزداری 1400/07/21 1400/07/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری – احداث بندهای خاکی یک و چهار و سرریز ها 1400/07/21 1400/07/26
مناقصه خاکی تغذیه ایی سیستم پخش سیلاب 1400/07/20 1400/07/26
صفحه 1 از 17