مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999773 مناقصه مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی شهر 1401/09/09 1401/09/13
5999624 مناقصه واگذاری مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی 1401/09/09 1401/09/13
5990203 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرا،نصب ،راه اندازی وبهره برداری آزمایشی طرح اضطراری بخش لجن وتکمیل سازه آنوکسیک وبی هوازی تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/07 1401/09/12
5986920 مناقصه واگذاری رفع حوادث و اتفاقات آب در شهر 1401/09/06 1401/09/09
5985555 مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ،اجرا نصب راه اندازی و بهره برداری آزمایشی طرح اضطراری بخش لجن وتکمیل سازه آنوکسیک وبی هوازی تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/06 1401/09/12
5985446 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع حوادث و اتفاقات آب در شهر 1401/09/06 1401/09/09
5983044 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب ps9 1401/09/05 1401/09/07
5980559 مناقصه عملیات تکمیلی خرید، بارگیری، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات و احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب PS9& PSC 1401/09/03 1401/09/07
5968741 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و بهرهبرداری، اصلاح و بازسازی فاضلاب 1401/08/30 1401/09/05
5963998 مناقصه نگهداری و بهره برداری، اصلاح و بازسازی فاضلاب 1401/08/29 1401/09/05
5956971 مناقصه مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی شهر 1401/08/26 1401/08/28
5950987 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی 1401/08/24 1401/08/28
5908201 مناقصه عملیات تکمیلی لوله گذاری و اجرای انشعابات شهرک 1401/08/11 1401/08/15
5907606 مناقصه عملیات تکمیلی خرید،بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی تجهیزات واحداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب 1401/08/11 1401/08/15
5905503 مناقصه عملیات تکمیلی لوله گذاری و اجرای انشعابات 1401/08/11 1401/08/15
5905359 مناقصه عملیات تکمیلی خرید، بارگیری، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات و احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب PS9& PSC 1401/08/11 1401/08/15
5905194 مناقصه عملیات تکمیلی لوله گذاری و اجرای انشعابات 1401/08/11 1401/08/15
5904012 مناقصه عملیات تکمیلی خرید، بارگیری، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات و احداث ایستگاه ها ی پمپاژ فاضلاب PS9& PSC و تکمیل خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ PSC 1401/08/10 1401/08/15
5901005 مناقصه عملیات تکمیلی لوله گذاری و اجرای انشعابات 1401/08/10 1401/08/15
5890566 مناقصه تامین 960 تن آب ژاول برای شهرهای 1401/08/07 1401/08/12
صفحه 1 از 71