مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای شبکه روشنایی 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه واگذاری اجرای شبکه روشنایی توسعه شهرک 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه اجرای شبکه روشنایی توسعه شهرک صنعتی 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه احداث خیابان مجتمع کارگاهی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خیابان مجتمع کارگاهی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه واگذاری زیرسازی و روکش آسفالت خیابانهای داخلی شهرک صنعتی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و روکش آسفالت خیابانهای داخلی شهرک 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه واگذاری زیرسازی و روکش آسفالت خیابانهای داخلی شهرک صنعتی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده تصفیه خ انه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک 1400/08/09 1400/08/12
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1400/08/06 1400/08/12
صفحه 1 از 29