مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات مکانیک آبخیزداری 1400/10/23 1400/10/23
مناقصه واگذاری عملیات مکانیک آبخیزداری- عملیات آبخیزداری 1400/10/22 1400/10/23
مناقصه عملیات مکانیک آبخیزداری 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عملیات مکانیک آبخیزداری حوزه 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عملیات ابخیزداری 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عملیات مکانیک آبخیزداری حوزه 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات آبخیزداری 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات آبخیزداری 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات آبخیزداری 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات مکانیک آبخیزداری 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه حمل و پاشش مالچ 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه واگذاری اجرای پروژه کشت، مراقبت و حفاظت از اراضی ملی در سطح 1400/06/17 1400/06/18
مناقصه واگذاری اجرای پروژه کشت، مراقبت و حفاظت از اراضی ملی در سطح 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گشت،مراقبت و حفاظت از اراضی در سطح استان 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه پروژه عملیات آبیاری مراقبت سنواتی - عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت 1399/11/21 1399/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات آبیاری مراقبت سنواتی شهرستان بندرلنگه و خمیر 1399/11/21 1399/11/23
مناقصه پروژه عملیات آبیاری مراقبت سنواتی - عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت 1399/11/20 1399/11/23
مناقصه پروژه عملیات آبیاری مراقبت سنواتی - عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت - عملیات مدیریت رواناب - عملیات آبیاری و مراقبت سنواتی 1399/10/29 1399/11/11
مناقصه عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت 1399/10/29 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات مدیریت رواناب شهرستان میناب و سیریک 1399/10/29 1399/11/01
صفحه 1 از 10