مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993323 مناقصه واگذاری اصلاح شبکه توزیع آب 1401/09/07 1401/09/13
5993316 مناقصه حفر چاه آب شرب روستا 1401/09/07 1401/09/13
5956339 مناقصه حفر چاه آب شرب روستا- احداث مخزن، اجرای خط انتقال آب روستاها- حفر چاه آب شرب بیمارستان 1401/08/26 رجوع به آگهی
5954517 مناقصه واگذاری حفر چاه آب شرب روستا- احداث مخزن، اجرای خط انتقال آب روستاها- حفر چاه آب شرب بیمارستان 1401/08/25 رجوع به آگهی
5951838 مناقصه احداث مخزن، اجرای خط انتقال آب روستا 1401/08/24 1401/08/29
5901841 مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ مخزن 5000 م م آب 1401/08/10 1401/08/08
5897286 مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ مخزن 5000 م م آب 1401/08/09 1401/08/08
5866309 مناقصه واگذاری مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1401/08/05 1401/09/02
5866223 مناقصه شناسایی بهره برداران جهت واگذاری مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1401/08/05 1401/09/02
5848686 مناقصه شناسایی بهره برداران جهت واگذاری مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر 1401/08/03 1401/09/02
5848358 مناقصه شناسایی بهره برداران جهت واگذاری مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر 1401/08/03 1401/09/02
5845093 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه واگذاری مدیریت، بهرهبرداری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر 1401/08/02 1401/09/02
5845092 مناقصه جهت لیست کوتاه واگذاری مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1401/08/02 1401/09/02
5810354 مناقصه خرید 360 کلروفریک 1401/07/27 1401/07/30
5806207 مناقصه خرید 360 کلروفریک 1401/07/26 1401/07/30
5805985 مناقصه خرید 50 تن پرکلرین 1401/07/26 1401/07/28
5800014 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 360 تن کلروفریک 1401/07/24 1401/07/30
5797902 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 تن پرکلرین 1401/07/24 1401/07/28
5797656 مناقصه خرید 50 تن پرکلرین 1401/07/24 1401/07/28
5769007 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه آب شرب دهانه گشاد مجتمع آبرسانی 1401/07/18 1401/07/23
صفحه 1 از 46