کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395067 مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات تلمبه خانه فاضلاب استان مازندران 1402/09/12 1402/09/15
7390461 مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات تلمبه خانه فاضلاب استان مازندران 1402/09/11 1402/09/15
7387212 مناقصه اجرای طرح برق رسانی چاه آب شرب استان مازندران 1402/09/09 1402/09/11
7383161 مناقصه واگذاری اجرای طرح برق رسانی چاه آب شرب مجتمع استان مازندران 1402/09/08 1402/09/11
7379737 مناقصه آبرسانی - حفر چاه آب شرب استان مازندران 1402/09/07 1402/09/11
7375991 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل آبرسانی روستا - حفر چاه آب شرب استان مازندران 1402/09/06 1402/09/11
7308453 مناقصه آبرسانی به روستا استان مازندران 1402/08/24 1402/09/04
7307999 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل آبرسانی استان مازندران 1402/08/24 1402/08/30
7303543 مناقصه واگذاری دو عنوان مناقصه آبرسانی به روستاها استان مازندران 1402/08/23 1402/08/30
7290416 مناقصه آبرسانی استان مازندران 1402/08/20 1402/08/23
7279574 مناقصه آبرسانی روستای - حفر چاه آب شرب استان مازندران 1402/08/16 1402/08/20
7275475 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل آبرسانی - حفر چاه آب شرب استان مازندران 1402/08/15 1402/08/20
7236932 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :تجدید مناقصه تامین کالا و عملیات لوله گذاری تکمیلی تلمبه خانه-آبرسانی استان مازندران 1402/08/04 رجوع به آگهی
7215101 مناقصه تامین کالا و عملیات لوله گذاری تکمیلی تلمبه خانه فاضلاب استان مازندران 1402/07/29 1402/08/06
7209077 مناقصه تکمیل خطوط آبرسان استان مازندران 1402/07/26 1402/07/29
7204092 مناقصه تکمیل خطوط آبرسان منطقه شرقی، اصلاح شبکه توزیع و تجهیز چاه شهر استان مازندران 1402/07/25 1402/07/29
7151043 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل احداث مخزن 1000 مترمکعبی - تامین کالا و عملیات لوله گذاری تکمیلی تلمبه خانه فاضلاب- تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نقاط پراکنده شهرسازی استان مازندران 1402/07/12 1402/07/15
7118052 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- احداث مخزن 1000 مترمکعبی 2- احداث مخزن 1000 مترمکعبی 3- تامین کالا و عملیات لوله گذاری تکمیلی تلمبه خانه فاضلاب 4- تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نقاط پراکنده استان مازندران 1402/07/10 1402/07/15
7073371 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: واگذاری اجرای شبکه توزیع آب و تکمیل رینگهای مربوطه شهر - حفر چاه آب شرب استان مازندران 1402/07/03 1402/07/04
7067833 مناقصه 2 عنوان شامل اجرای شبکه توزیع آب و تکمیل رینگهای مربوطه شهر نکا - حفر چاه آب شرب نکا استان مازندران 1402/07/01 1402/07/04
صفحه 1 از 57