کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
608671 مناقصه واگذاری احداث باند سبقت محور استان مازندران 1393/02/16 1393/02/25
595393 مناقصه واگذاری آسفالت محور استان مازندران 1393/01/19 1393/02/04
595391 مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی در محورها استان مازندران 1393/01/19 1393/02/04
595342 مناقصه واگذاری تعمیرات تونل استان مازندران 1393/01/19 1393/02/04
580009 مناقصه واگذاری طراحی و تعریض قسمتی از محور استان مازندران 1392/11/23 1392/11/30
557729 مناقصه واگذاری بیمه تمام خطر مهندسی پروژه های اداره استان مازندران 1392/09/19 رجوع به آگهی
552584 مناقصه واگذاری بیمه تمام خطر مهندسی پروژه استان مازندران 1392/09/05 1392/09/18
438123 مناقصه واگذاری راهداری جاده ای راههای اصلی و فرعی و روستایی استان مازندران 1391/08/29 1391/09/09
428974 مناقصه واگذاری طرح و ساخت مربوط به احداث یا بهسازی 103 کیلومتر راه روستایی استان مازندران 1391/07/26 1391/08/09
428472 مناقصه واگذاری تعریض چهارخطه کردن محور استان مازندران 1391/07/25 1391/08/04
422428 مناقصه فراخوان طراحی و اجرای پروژه های راه روستایی استان مازندران 1391/07/05 1391/07/18
419500 مناقصه خرید صفحه گارد ریل و پایه ومتعلقات استان مازندران 1391/06/27 1391/07/10
416226 مناقصه خرید و حمل مقدار 10.000 تن نمک ضد یخ آسیابی 6-0 جهت مصارف جاده ای استان مازندران 1391/06/16 1391/06/23
411215 مناقصه واگذاری عملیات راه روستایی شهرستان استان مازندران 1391/05/31 1391/06/09
410363 مناقصه واگذاری لکه گیری و روکش آسفالت محور استان مازندران 1391/05/25 1391/06/06
408356 مناقصه واگذاری لکه گیری و روکش آسفالت محور استان مازندران 1391/05/19 1391/06/02
403437 مناقصه واگذاری راه روستایی شهرستان استان مازندران 1391/05/05 1391/05/09
403434 مناقصه خاکبرداری ابنیه فنی زیرسازی و آسفالت استان مازندران 1391/05/05 1391/05/09
403132 مناقصه ترمیم و بازسازی محور کندوان و لکه گیری و روکش آسفالت محور استان مازندران 1391/05/04 1391/05/12
403129 مناقصه واگذاری اجرای گارد بلوک سنگی محور استان مازندران 1391/05/04 1391/05/12
صفحه 1 از 50