کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4986583 مناقصه احداث جایگاه عرضه سوخت بنزین استان گلستان 1400/12/15 1400/12/25
4984754 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر استان گلستان 1400/12/15 1400/12/25
4891705 مناقصه احداث جایگاه عرضه سوخت بنزین استان گلستان 1400/11/29 1400/12/07
4821602 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر استان گلستان 1400/11/13 1400/11/20
4730786 مناقصه احداث جایگاه عرضه سوخت بنزین استان گلستان 1400/10/27 1400/11/02
1352574 مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خود از قبیل حفاظت و نگهبانی, راننده سنگین و سبک, خدمات اداری و کارگران روزمزد و ... بصورت حجمی استان گلستان 1397/02/04 رجوع به آگهی
1332144 مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خود از قبیل حفاظت و نگهبانی ، راننده سنگین و سبک ، خدمات اداری و کارگران روز مزد و ... بصورت حجمی استان گلستان 1397/01/14 رجوع به آگهی
1329762 مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خود از قبیل حفاظت و نگهبانی ، راننده سنگین و سبک ، خدمات اداری و کارگران روز مزد و ... استان گلستان 1396/12/27 رجوع به آگهی
947545 مناقصه واگذاری خدمات شهری استان گلستان 1395/05/27 رجوع به آگهی
882918 مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی ف راننده سنگین و سبک - کارگران روزمره و.... استان گلستان 1394/12/17 1394/12/23
790809 مناقصه واگذاری خدمات شهری استان گلستان 1394/04/29 رجوع به آگهی
787631 مناقصه واگذاری خدمات شهری استان گلستان 1394/04/21 رجوع به آگهی
739865 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی، فنی و خدماتی استان گلستان 1394/01/16 1394/01/22
733709 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی، فنی و خدماتی استان گلستان 1393/12/13 1393/12/19
730428 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی، فنی و خدماتی استان گلستان 1393/12/06 رجوع به آگهی
666872 مناقصه واگذاری پروژه اجرای نمای ساختمان اداری با ورق کامپوزیت استان گلستان 1393/06/31 1393/07/09
660990 مناقصه واگذاری پروژه اجرای نمای ساختمان اداری با ورق کامپوزیت استان گلستان 1393/06/15 رجوع به آگهی
658625 مناقصه واگذاری پروژه اجرای نمای ساختمان اداری شهرداری با ورق کامپوزیت استان گلستان 1393/06/09 رجوع به آگهی
646527 مناقصه واگذاری خدمات شهری استان گلستان 1393/05/06 رجوع به آگهی
644551 مناقصه واگذاری خدمات شهری استان گلستان 1393/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3