مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی 1400/06/29 1400/07/01
مناقصه تکمیل، بازسازی، نوسازی، اجاره و بهره برداری از مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ 1400/06/28 1400/06/30
مناقصه احداث، تکمیل، بازسازی، نوسازی، اجاره و بهره برداری 1400/04/19 1400/04/20
مناقصه واگذاری امور تصدی گری حفاظت اراضی زراعی و باغی 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه واگذاری امور تصدی گری حفاظت اراضی زراعی و باغی 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه - امور تصدی گری حفاظت اراضی زراعی و باغی 1400/01/15 1400/01/18
مناقصه واگذاری پروژه های مشروحه ذیل - زهکش زیرزمینی 1399/06/11 1399/06/15
مناقصه زهکش زیرزمینی 1399/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه زهکش زیرزمینی 1399/06/10 1399/06/15
مناقصه مرمت و بهسازی آببندان-احداث کانال مشترک آببندان 1399/04/21 1399/04/24
مناقصه مرمت و بهسازی آببندان - احداث کانال مشترک آببندان 1399/04/19 1399/04/24
مناقصه امور تصدی گری مربوط به حفاظت از اراضی زراعی و باغی حوزه استحفاضی 1399/01/18 1399/01/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل جهت امورات اداری در سطح ستاد و شهرستان 1399/01/18 1399/01/20
مناقصه واگذاری پروژه امور تصدی گری مربوط به حفاظت اراضی زراعی و باغی حوزه استحفاظی 1399/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل جهت امورات اداری 1399/01/18 1399/01/20
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل جهت امورات اداری 1399/01/17 1399/01/20
مناقصه واگذاری پروژه امور تصدی گری مربوط به حفاظت اراضی زراعی و باغی حوزه استحفاظی استان 1399/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه انجام کارهای امور خدماتی شامل ( نظافت و فضای سبزو...) 1398/12/21 1398/12/24
مناقصه ـ انجام امور خدماتی شامل پیش خدمتی، نظافت و فضای سبز 1398/12/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستا 1398/10/08 1398/10/10
صفحه 1 از 10