کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403857 مناقصه فراخوان ارسال" درخواست برای اطلاعات" (Request For Information) برون سپاری"پروژه های حسابرسی داخلی" استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7361204 مناقصه واگذاری ساخت و نصب درب و پنجره های آلومینیومی استان اصفهان 1402/09/01 1402/09/06
7297180 مناقصه تجدید مناقصه بازسازی شعبه استان خراسان رضوی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7275125 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ابزار مخزن معماری مدیریت پورتفولیو اپلیکیشن ها با رویکرد قابلیت محور استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7275042 مناقصه تهیه ابزار مخزن معماری مدیریت پورتفولیو (portfolio) اپلیکشن ها با رویکرد قابلیت محور استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7274307 مناقصه واگذاری پشتیبانی 53 دستگاه خود بانک (VTM) استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7272862 مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتیبانی 53 دستگاه خودبانک (VTM) استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7269783 مناقصه پشتیبانی خود بانک (VTM) استان تهران 1402/08/14 1402/08/22
7266662 مناقصه اجرای پروژه "تهیه و تدوین سند اشتهای کمی ریسک بانک ملی" استان تهران 1402/08/13 رجوع به آگهی
7258652 مناقصه تهیه ابزار مخزن معماری مدیریت پورتفولیو (portfolio) اپلیکشن ها با رویکرد قابلیت محور استان تهران 1402/08/10 1402/08/22
7256650 مناقصه پشتیبانی 53دستگاه خود بانک (VTM) استان تهران 1402/08/10 1402/08/22
7253465 مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول بانک استان تهران 1402/08/09 1402/08/13
7249289 مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول بانک استان تهران 1402/08/08 1402/08/13
7242287 مناقصه عمومی دو مرحله ای بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول بانک استان تهران 1402/08/06 1402/08/13
7240303 مناقصه خرید تجهیزات شبکه استان خراسان رضوی 1402/08/06 رجوع به آگهی
7235500 مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول بانک استان تهران 1402/08/04 1402/08/13
7195267 مناقصه بازسازی شعبه بانک استان اصفهان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7190279 مناقصه بازسازی شعبه باخرز و مناقصه تعمیر شعبه مشهد و مناقصه بازسازی شعبه طالقانی سبزوار استان خراسان رضوی 1402/07/22 رجوع به آگهی
7187795 مناقصه بازسازی شعبه استان اصفهان 1402/07/20 رجوع به آگهی
7174028 مناقصه تهیه ابزار مخزن معماری مدیریت پورتفولیو اپلیکشن ها با رویکرد قابلیت محور استان تهران 1402/07/19 1402/07/25
صفحه 1 از 85