مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث بند انحرافی 1400/10/14 1400/10/28
مناقصه اجرای عملیات سنگ و سیمان 1400/10/13 1400/10/23
مناقصه احداث و تکمیل آبگیرها و انجام عملیات بیولوژیکی- بیومکانیکی در حوزه آبخیز غرب 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ساحلی حوزه آبخیز 1400/10/13 1400/10/23
مناقصه احداث بندخاکی شماره 2 و انحراف سیل در حوزه آبخیز 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه احداث پخش سیلاب 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پخش سیلاب شهریاری- فاز دو شهریاری خاتم 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت از عرصه های ملی ( بحرانی ) 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت از عرصه های ملّی(بحرانی) 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت از عرصه های ملّی(بحرانی) 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه احداث بند خاکی 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت 1400/08/25 1400/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت 1400/08/05 1400/08/10
مناقصه بکارگیری 11 نفر نیرو جهت کشت و مراقبت از عرصه های ملی (بحرانی) 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری 11 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت 1400/07/12 1400/07/22
مناقصه خرید و اجرای خط لوله انتقال پساب به چاه 1400/04/19 1400/04/19
مناقصه خرید و اجرای خط لوله انتقال پساب به چاه 1400/04/19 1400/04/19
مناقصه انجام عملیات مکانیکی و بیو مکانیکی 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه آبیاری کشتهای سنواتی 1399/12/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16