مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح هادی ۱۷ روستا 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خاکی و آماده سازی پروژه 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه اجرای طرح هادی روستا 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید94000 کیلوگرم میلگرد مورد نیاز اسکلت و سقف 1400/07/13 1400/07/21
مناقصه انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین محل احداث پروژه ۸۰ واحدی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین محل احداث پروژه ۸۰ واحدی اقدام ملی شهرستان 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مصالح مورد نیاز جهت کانال کشی سیستم ایرواشر 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه خرید مصالح مورد نیاز جهت کانال کشی سیستم 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه خرید میلگرد مورد نیاز 1400/06/16 1400/06/22
مناقصه خرید 63250 کیلوگرم میلگرد 1400/06/15 1400/06/22
مناقصه دستمزدی اسکلت و سقف 1400/05/25 1400/05/31
مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت و سقف پروژه 1400/05/25 1400/05/31
مناقصه تامین نیروهای خدماتی 1400/03/26 1400/03/28
مناقصه تامین نیروهای خدماتی 1400/03/26 1400/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 70-60 1400/03/23 1400/03/27
مناقصه تامین نیروهای خدماتی 1400/03/10 1400/03/12
مناقصه تامین نیروهای خدماتی 1400/03/08 1400/03/12
مناقصه خرید قیر 1400/03/04 1400/03/09
صفحه 1 از 19