کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401313 مناقصه تهیه و حمل 9,000 دستگاه کنتور 0,5 اینچ و 1,000 دستگاه کنتور 0٫75 اینچ آب مشترکین استان هرمزگان 1402/09/13 1402/09/15
7397369 مناقصه بازسازی خطوط فرسوده فاضلاب سطح شهر استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/21
7397304 مناقصه طرح مقاوم سازی مخزن 30000 متر مکعبی 600 دستگاه شهر بندرعباس استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/21
7397174 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه و حمل 9.000 دستگاه کنتور 0.5 اینچ و 1.000 دستگاه کنتور 0.75 اینچ آب مشترکین استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/15
7392418 مناقصه واگذاری طرح مقاوم سازی مخزن 30000 متر مکعبی 600 دستگاه استان هرمزگان 1402/09/11 1402/09/21
7390658 مناقصه بازسازی خطوط فرسوده فاضلاب به روش لوله شکافی استان هرمزگان 1402/09/11 1402/10/09
7387440 مناقصه روسازی و آسفالت معابر و اجرای دیوار تصفیه خانه فاضلاب استان هرمزگان 1402/09/09 1402/09/11
7387207 مناقصه عملیات اصلاح و ایمن سازی نقاط آب شکستگی خط انتقال سد استان هرمزگان 1402/09/09 1402/09/11
7386468 مناقصه روسازی و آسفالت معابر و اجرای دیوار تصفیه خانه فاضلاب استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/11
7386230 مناقصه روسازی و آسفالت معابر و اجرای دیوار تصفیه خانه فاضلاب میناب استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/11
7386225 مناقصه عملیات اصلاح و ایمن سازی نقاط آب شکستگی خط انتقال سد استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/11
7386038 مناقصه بازسازی خطوط فرسوده فاضلاب استان هرمزگان 1402/09/08 1402/10/09
7373326 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تامین و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب اصلی شهر بندرعباس استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/11
7371724 مناقصه واگذاری تامین و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب اصلی شهر استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/11
7370934 مناقصه عملیات اصلاح و ایمن سازی نقاط آب شکستگی خط انتقال سد استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/20
7370389 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه توزیع قطعه شماره 2 شهرک نهضت ملی مسکن شهر استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/05
7370387 مناقصه انجام امور خدمات تنظیف ساختمان های اداری مهمانسراها، پذیرایی تشریفات، انجام خدمات دفتری استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/07
7370010 مناقصه اجرای الویت دوم توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/07
7369122 مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاهک و اجرایی کانال زهکش و دیواره حفاظتی جهت تامین آبشرب استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/05
7369112 مناقصه اجرای الولیت دوم توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/07
صفحه 1 از 172