کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396608 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها استان هرمزگان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7310771 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/08/25 رجوع به آگهی
7309101 مناقصه ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7308121 مناقصه واگذاری کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد استان هرمزگان 1402/08/24 1402/08/30
7304510 مناقصه ساماندهی رودخانه های شهرستان استان هرمزگان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7295964 مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد میناب استان هرمزگان 1402/08/21 1402/08/30
7246158 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه استان هرمزگان 1402/08/07 1402/08/13
7235149 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه - در مقابل قطع درخت رودخانه استان هرمزگان 1402/08/03 1402/08/13
7235146 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های استان هرمزگان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7219987 مناقصه ساماندهی رودخانه های شهرستان استان هرمزگان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7219986 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان استان هرمزگان 1402/07/30 1402/08/07
7215977 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/07/29 1402/08/01
7215916 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/07/29 1402/08/02
7214580 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه استان هرمزگان 1402/07/29 1402/08/01
7211587 مناقصه حراج ساماندهی رودخانه های شهرستان استان هرمزگان 1402/07/27 رجوع به آگهی
7211582 مناقصه حراج لایروبی و ساماندهی رودخانه ها استان هرمزگان 1402/07/27 رجوع به آگهی
7211580 مناقصه ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/07/27 1402/08/02
7206158 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/07/25 1402/07/29
7206157 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های - برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/07/25 1402/07/29
7203195 مناقصه سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه استان هرمزگان 1402/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 96