کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7359574 مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی) استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/05
7358541 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی(خدمات عمومی) استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/05
7350171 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اتاق گاز در کارخانه آسفالت استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/02
7310370 مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی) استان خوزستان 1402/08/25 1402/09/05
7306860 مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی) استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/05
7305241 مناقصه بهسازی ساختمان اداری استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/28
7241710 مناقصه خرید مصالح عمرانی مورد نیاز استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/09
7239035 مناقصه تأمین مصالح عمرانی شهرداری استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/09
7214519 مناقصه خرید مصالح عمرانی مورد نیاز شهرداری استان خوزستان 1402/07/29 1402/08/09
7214485 مناقصه تأمین مصالح عمرانی استان خوزستان 1402/07/29 1402/08/09
7157308 مناقصه احداث اتاق گاز در کارخانه آسفالت استان خوزستان 1402/07/15 1402/07/19
7157235 مناقصه بهسازی ساختمان اداری استان خوزستان 1402/07/15 رجوع به آگهی
7156056 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اتاق گاز در کارخانه آسفالت استان خوزستان 1402/07/15 1402/07/19
7155907 مناقصه بهسازی ساختمان اداری شهرداری استان خوزستان 1402/07/15 1402/07/19
7109943 مناقصه احداث اتاق گاز در کارخانه آسفالت استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/19
7108581 مناقصه واگذاری بهسازی ساختمان اداری استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/19
6990032 مناقصه واگذاری پروژه ساخت و بهره برداری از ایستگاه مکانیزه اتوبوس و بوفه تجاری استان خوزستان 1402/06/12 1402/06/14
6990030 مناقصه دعوت به مشارکت سرمایه گذاری عیب یابی و تعمیر و استاندارد سازی و بهره برداری از کشتی استان خوزستان 1402/06/12 1402/06/14
6990027 مناقصه واگذاری پروژه ساخت و بهره برداری از ایستگاه مکانیزه اتوبوس و بوفه تجاری به سرمایه گذاران واجد شرایط استان خوزستان 1402/06/12 1402/06/14
6986935 مناقصه دعوت به مشارکت عیب یابی و تعمیر و استاندارد سازی و بهره برداری از کشتی استان خوزستان 1402/06/11 1402/06/14
صفحه 1 از 60