کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394586 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : شناسایی سرمایه گذار و فراخوان جلب مشارکت جهت احداث خط انتقال تحت فشار فولادی 900 میلیمتری - احداث خط انتقال تحت فشار فولادی 900 میلیمتری - احداث ایستگاه پمپاژ استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/12
7386464 مناقصه تعمیر، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، انتقال، ذخیره، توزیع انشعابات آب شرب و سایر امورات مرتبط با این بخش استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/11
7384196 مناقصه واگذاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال ذخیره، انتقال، ذخیره، توزیع انشعابات آب شرب و سایر امورات مرتبط استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/11
7380085 مناقصه واگذاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال ذخیره، انتقال، ذخیره، توزیع انشعابات آب شرب و سایر امورات مرتبط استان آذربایجان غربی 1402/09/07 1402/09/11
7379523 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری از کلیه تاسیسات آب شهر های نقده ، اشنویه ، و شهر های تابعه استان آذربایجان غربی 1402/09/07 1402/09/11
7368278 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ، انتقال ، ذخیره ، توزیع ، انشعابات آب شرب ، گندزدایی آب و سایر امورات استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/08
7367476 مناقصه واگذاری شامل 4 مورد اصلاح ، توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر- حفر 30 حلقه چاه عمیق در روستاها- تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع ، انشعابات آب... استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7366502 مناقصه حفر 30 حلقه چاه عمیق روستاها استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7366501 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر پیرانشهر استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7366500 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 20 حلقه چاه عمیق در روستاهای جنوب استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7366494 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری از کلیه تاسیسات آب شرب شهرهای ماکو ، شوط ، پلدشت و شهرهای تابعه استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7364104 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ، انتقال ، ذخیره ، توزیع ، انشعابات آب شرب ، گندزدایی آب و سایر امورات مرتبط استان آذربایجان غربی 1402/09/02 1402/09/04
7363820 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهرهبرداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب روستاهای تکاب استان آذربایجان غربی 1402/09/02 1402/09/08
7363817 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهرهبرداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب روستاهای چهاربرج و باروق استان آذربایجان غربی 1402/09/02 1402/09/08
7360934 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- تامین آب آشامیدنی روستای 2- تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره توزیع انشعابات آب شرب و سایر امورات مرتبط با این بخش در شهرهای 3- تعمیر... استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/04
7360556 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ، انتقال ، ذخیره ، توزیع ، انشعابات آب شرب ، گندزدایی آب و سایر امورات مرتبط استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/04
7358109 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل: اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع انشعابات آب شرب گندزدایی آب و... استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/02
7355716 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : تامین آب آشامیدنی روستا - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب و سایر امورات مرتبط استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/04
7355071 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ،انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب، گندزدایی آب و سایر امورات مرتبط استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/04
7355048 مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب و سایر امورات مر استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/04
صفحه 1 از 161