مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تاکسی تلفنی 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1399/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مستقر در ساختمان مرکزی و ساختمان شماره ۲ 1399/09/10 1399/09/12
فراخوان ارزيابي کيفي سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت بندرعباس 1399/09/16
واگذاری امور مربوط به پروژه تکمیل مرکز بهداشتی درمانی 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل دانشکده علوم پزشکی و واحدهای تابعه 1399/09/10 1399/09/17
واگذاری انجام خدمات نقلیه دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه 1399/09/09 1399/09/19
سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکاری مجتمع 1399/09/10 1399/09/12
صفحه 1 از 27