مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Design and Development of a Comprehensive Information Management System (IMS) ) 1398/07/01 رجوع به آگهی
Security Information and Event Management Solution 1398/07/01 رجوع به آگهی
Intenational Consultancy for the Conceptualisation of an Observatory on Gender Based Violence 1398/07/01 رجوع به آگهی
Supply, installation & Operation Of Equipment & Interconnect Program & Infrastructure Application Pr... 1398/07/01 رجوع به آگهی
مطالعات پروژه براساس هدفهای پیش بینی شده در طرح جامع یا طرح مربوط در برنامه های عمرانی 1398/07/01 رجوع به آگهی
Capacity BuidlingTraining 1398/06/31 رجوع به آگهی
Managing Small Grants Programme For Business Start-up, Renewal or Eexpansion 1398/06/31 رجوع به آگهی
Analysis of Social Media Climate Information and Early Warning 1398/06/31 رجوع به آگهی
Data Visualization Upscaling,Backend Enhancement & Maintenanc 1398/06/31 رجوع به آگهی
Training in Tourism industry 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11