مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم و بازنگری نقشه های موجود بر اساس ضوابط و استانداردهای جدید در مجتمع ف... 1399/09/16
واگذاری تهیه و جانمایی نقشه سایر دستگاه ها 1399/09/11 1399/09/14
داده آمایی جریان ثبتی مکان محور 1399/09/11 1399/09/14
واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای و طرح تملک دارایی توزیع و نیرورسانی شامل ت... 1399/09/11 1399/09/17
نقشه برداری رودخانه 1399/09/11 1399/09/24
واگذاری حد نگاری پلاکهای ثبتی، تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت مربوط به محدوده جغ... 1399/09/11 1399/09/13
services for Mapping Underground Utility Lines beneath the R-LNG Pipeline Route 1399/09/10 رجوع به آگهی
تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/10 1399/09/14
نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز 1399/09/10 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گ... 1399/09/10 1399/09/17
صفحه 1 از 9