مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین مصالح و اجرای ارت و صاعقه گیر 1400/02/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مرتبه اول پروژه نیرورسانی و مقاو سازی سیستم برق روشنایی 1400/02/02
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه تامین انواع فلانش 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه پایه اتصال زمین 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاهها 1400/01/30
مناقصه تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه تامین پایه اتصال زمین و انواع فلانش 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تجدید مناقصه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاهها 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و اجرای چاه های ارت مورد نیاز 60 چاه ارت 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی بستر آندی ایستگاههای حفاظت کاتدی و تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/01/21 1400/01/30
مناقصه خرید برقگیر و کت اوت فیوز مورد نیاز خود 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برقگیر و کت اوت فیوز مورد نیاز خود 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه supply of copper clad steel earth rods 1400/01/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1