مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supplying of Activated Charcoal 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید XLS - 9740257 - TE 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید 15/000 لیتر سیکلو هگزیل آمین 1398/05/27 رجوع به آگهی
تامین ششصد تن Hydrochloric Acid 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری Mica (F&M), Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS X... 1398/05/27 1398/06/03
ZIRCONIUM WASHED AND DRIED FRIT WITH ZIRCON SAND AS FREE ISSUE MATERIAL. 1398/05/23 1398/06/16
خرید 100 تن سیانور سدیم با خلوص حداقل 40 درصد مورد استفاده در کارخانه 1398/05/23 رجوع به آگهی
کائولن به مقدار 50.000 تن 1398/05/20 رجوع به آگهی
خرید مقدار 40.000 تن سنگ گچ با دانه بندی 020-0 میلی متر با درجه خلوص 80 درصد و آب ملکولی حدود 17 درص... 1398/05/20 رجوع به آگهی
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری Mica (F&M), Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS X... 1398/05/20 1398/06/03
صفحه 1 از 4