مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی - واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز 1400/02/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نیرو رسانی به متقاضیان به صورت کلید در دست 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور با ملحقات 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی - واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خریدار انواع کنتور تکفاز و سه فاز AMI 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و تعویض کنتور 1400/02/07
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز I 1400/02/06
مناقصه خرید انواع کلید فیوز 1400/02/01
مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز AMI 1400/01/28 1400/02/06
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور دیجیتال 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی --واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برقهای موقت روزانه 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید دو دستگاه کویل کوره 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برقهای موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی 1400/01/30
صفحه 1 از 2