مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکارجهت انجام خدمات شماره بـرداری کنتو... 1399/09/12 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات شماره بـرداری کنت... 1399/09/12 1399/09/17
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید جعبه کنتور سه فاز 1399/09/22
واگذاری اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (تعویض کنتور مشترکین) پرمصرف به کنتور فهام با ک... 1399/09/10 1399/09/17
خرید انواع جعبه کنتور سه فاز کامپوزیت 1399/09/09 رجوع به آگهی
اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (نصب کنتور به صورت کلید در دست) 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید 1000 دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه CT AMI 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب, فیوز و ترمینال خروجی 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید 1000 دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه CT AMI 1399/09/04 رجوع به آگهی
خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب, فیوز و ترمینال خروجی 1399/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2