مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات تنظیفات،پیشخدمت،باغبانی و فضای سبز،چاپخانه،پشتیبانی،نامه بر،نظارت رستوران و نگهداشت سالنهای ورزشی 1400/02/09
مناقصه واگذاری امور مرتبط با سرویس اسناد تک برگی به بخش خصوصی 1400/02/02
مناقصه عملیات امداد و کنتورخوانی و وصول مطالبات 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه خدمات نیابتی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات به شرکت های حائز شرایط 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه امور قرائت و توزیع قبوض کنتورهای گاز مشترکین 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی انجام امور خدماتی 1400/02/01
مناقصه امور قرائت و توزیع قبوض شرکت 1400/02/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو مشترکین منطقه 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو انسانی 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی 1400/02/01
مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی خود شامل امور خدمات نظافتی -خدمات عمومی-فضای سبز-امور تایپ-پیک اداری 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع روزنامه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/02/02
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتور خوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول... 1400/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3