مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول بدهی مشترکین مصارف عادی و دیماندی 1397/11/04 1397/11/10
واگذاری قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب 1397/11/03 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین 1397/11/03 رجوع به آگهی
کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین... 1397/11/03 1397/11/17
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول بدهی مشترکین مصارف عادی و دیماندی 1397/11/03 1397/11/10
واگذاری قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب 1397/11/03 1397/11/06
انجام خدمات تامین تجهیزات و کنتور خوانی, صدور آنی, چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 1397/11/03 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین 1397/11/02 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض 1397/11/01 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
صفحه 1 از 3