مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه احداث دیوار حایل و آب نما سد انحرافی سرقنات در شبکه آبیاری و زهکشی دالکی 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه عملیات مربوط به حفاری 3 حلقه چاه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه انتقال آب چاه کاریز تا روستا - بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش روتاری در عمق ۱۸۰ متر 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش روتاری در عمق ۱۸۰ متر 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه واگذاری اجرای خط انتقال، دایک خاکی و حفر چاه جذبی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه عملیات اجرای تجهیز چاه و احداث اتاقک سرچاهی و حصارکشی، محوطه سازی سایت چاه 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه Rehabilitation of agriculture wells and installati 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط انتقال، دایک خاکی و حفر چاه جذبی طرح تغذیه مصنوعی 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه - انتقال آب به محلات عشایری - حفر و تجهیز چاه نیمه عمیق محله عشایری 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین سه مجموعه دمنده از نوع روتاری با کلیه متعلقات 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش دروتاری در عمق 180 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش دروتاری در عمق 180 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری چاه به عمق 220 متر به روش روتاری چاه 3 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش دروتاری در عمق 180 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه آب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه کابل های قابل استفاده در چاه های آب شرب 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه عملیات خط انتقال از چاه تا مخزن برداشت روستای 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی و ... 1400/10/27 1400/11/07
صفحه 1 از 4