مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اهداف انجام حقوق پیمانکاری کارهای حجمی خدمات مشترکین ، خدمات حراست ونگهبان... 1398/08/13 1398/08/18
واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و چاپ قبوض در محل قرائت آنی مشترکین جزء 1398/07/13 رجوع به آگهی
انجام خدمات قرائت کنتور و چاپ قبوض در محل قرائت آنی مشترکین جزء 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و چاپ قبوض در محل قرائت آنی مشترکین 1398/07/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات قرائت کنتور و چاپ قبوض در محل ( قرائت آنی) مشترکین 1398/06/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات امداد -گازبانی - کنتورخوانی 1398/06/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات قرائت کنتور و چاپ قبوض در محل ( قرائت آنی) مشترکین 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات امداد -گازبانی - کنتورخوانی و مشترکین 1398/06/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات امداد، گازبانی، کنتورخوانی و مشترکین در شهرستان های ده گانه استان 1398/06/02 1398/06/06
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین عادی و دیماندی و جمع آوری برق های غیر مجاز در سط... 1398/03/07 1398/03/20
صفحه 1 از 11