کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7701922
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701915
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701904
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701896
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701863
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701851
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701832
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7701821
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669629
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669593
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669345
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669329
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669259
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669230
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669191
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7669147
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7699454 مناقصه عملیات، تهیه، حمل و نصب 7 دستگاه فیلتر تحت فشار شنی به همراه کارهای سازهای مربوطه استان گیلان 1402/12/02 1402/12/05
7691795 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه ،حمل ونصب 7 دستگاه فیلتر تحت فشار شنی به همراه کارهای سازه ای مربوطه(شهرستان آستارا) استان گیلان 1402/12/01 1402/12/05
7691033 مناقصه عملیات ،تهیه حمل و نصب 7 دستگاه فیلتر تحت فشار شنی به همراه کارهای سازهای مربوطه استان گیلان 1402/12/01 1402/12/05
7677095 مناقصه خرید 425000 عدد پلمپ فلزی کابلی استان گیلان 1402/11/28 1402/12/02
صفحه 1 از 29