مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
غذای کارکنان و مامورین 1398/06/24 1398/06/24
پیمان غذایی کارکنان 1398/06/11 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان 1398/06/03 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان 1398/06/02 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت به صورت حجمی 1398/06/02 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت به صورت حجمی 1398/05/22 رجوع به آگهی
پیمان غذیی کارکنان 1398/05/22 رجوع به آگهی
ایمن سازی کیلومتر 75 مسیر خط 32 اینچ نفت خام 1398/04/31 رجوع به آگهی
ایمن سازی کیلومتر 72 مسیر خط 32 اینچ 1398/04/26 رجوع به آگهی
ایمن سازی کیلومتر 75 مسیر خط 32 اینچ نفت خام 1398/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25