مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه آبگرمکن برقی زمینی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه آبگرمکن 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه دستگاه بخاری نفتی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه دستگاه بخاری برقی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه دستگاه بخاری نفتی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه دستگاه آبگرمکن برقی دیواری 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه دستگاه آبگرمکن برقی دیواری 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه خرید تعداد 949دستگاه آبگرمکن برقی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه خرید. حمل، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه خرید تعداد 123 دستگاه کولر اسپلیت 1400/08/01 1400/08/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 18119دستگاه بخاری گازی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 718دستگاه آبگرمکن نفتی ایستاده 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 239دستگاه بخاری نفتی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 2172 دستگاه بخاری گازی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 26032 دستگاه بخاری گازی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 5057دستگاه آبگرمکن گازی زمینی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 7404دستگاه آبگرمکن گازی دیواری 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 6300 دستگاه آبگرمکن گازی دیواری 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 11418 دستگاه آبگرمکن گازی دیواری 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تعداد 947دستگاه آبگرمکن گازی زمینی 1400/08/01 1400/08/10
صفحه 1 از 400