مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک راس اسب مادیان سفید رنگ از نژاد کرد حدود هشت ساله و یک راس کره اسب مادیان قهوه ای رنگ حدود شش ماه... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گاو آبستن داشتی، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوسال... 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش گاو آبستن داشتی، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر پرواری شیرخوار 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد ده راس گاو حذفی و 13 راس گوساله پرواری خود 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش محصول جو رقم L.B به میزان 1.000 تن 1398/07/30 1398/08/14
فروش دامهای مازاد بر نیاز واحدها - گاو شیری آبستن داشتی - گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی - گوس... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش ذرت علوفه ای 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش ذرت علوفه ای 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش چند راس اسب 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 20 راس گوساله نر خود 1398/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 534