مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین به مساحت 76413 مترمربع و .... 1399/08/02 1399/09/17
فروش اداوات کشاورزی (لوله پلی اتیلن) 1399/07/16 رجوع به آگهی
اصلاحیه فراخوان مزایده مدیریت و بهره برداری مجموعه بازارچه 1399/08/01 1399/08/10
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 56/15 متر مربع نوع اسکلت بتنی،کاربری مسکونی است و دارای قابلی... 1399/07/19 1399/09/01
یک دستگاه پژو 206 آریان 1399/07/30 1399/09/02
فروش یک دستگاه خودرو سواری 1399/08/01 1399/08/14
فروش ملک با مساحت عرصه 315.30 مترمربع ، با عرصه پس از اصلاح 310.82 مترمربع با جمع مساحت بنای قابل ا... 1399/07/30 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ پلاک ثبتی 1496/295 به شماره ثبت 4975 صفحه 186 دفتر 35 ـ ... دو اعیانی قدی... 1399/07/30 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 1469/295 مساحت عرصه 870/1 مترمربع 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ دو واحد آپارتمان مسکونی در یک ساختمان به ترتیب به مساحت 84/6 و 90/54 مترمربع 1399/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 751