مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 56/100 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ 3 واحد مسکونی 223 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ طبقه چهارم به مساحت 184/5متر مربع عرصه یک مجموعه مسکونی سه نبش نوساز در پنج طبقه 5واحدی 1401/03/08 1401/03/19
مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت تقریبی 15 مترمربع با عرض دهنه 3 متر 1401/03/08 1401/03/21
مزایده 4 دانگ 432 هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک هر کدام از طبقات دارای مساحت 77/5 مترمربع - دارای عرصه به مساحت 111/6 مترمربع، اعیانی زیرزمین به مساحت 77/5 مترمربع ، اعیانی همکف به مساحت 77/5 مترم... 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده 6 دانگ از یکدستگاه ساختمان مسکونی قدیمی با محوطه آن به مساحت حدود 127/30 متر مربع 1401/03/08 1401/04/06
مزایده فروش یک منزل مسکونی ویلایی   به مساحت 300متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ ملک کاربری مسکونی 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 153/75 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش0/82 دانگ از 4/44 دانگ مشاع از 6 دانگ از یکدستگاه ساختمان مسکونی به مساحت کل حدود 765 متر مربع 1401/03/08 1401/04/06
مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک تحت پلاک ثبتی 2880 فرعی از 50 اصلی بخش شش به مساحت 2525 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه ملک شامل عرصه فاقد مالکیت به مساحت تقریبی 200 متر مربع شامل یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه (طبقه همکف انباری و اطاق و راه پله)و طبقه اول یک واحد مسکونی 1401/03/08 1401/04/05
مزایده فروش ساختمان قدیمی 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واحد مسکونی به مساحت 165/63 مترمربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب خانه به مساحت 201 متر مربع عرصه و 130 متر مربع اعیانی 1401/03/08 1401/03/29
مزایده فروش ملک به مساحت 85/67 متر مربع که مقدار 2/79 متر مربع آن پیشرفتگی به فضای خیابان است 1401/03/08 1401/03/22
مزایده فروش ملک با کاربری تجاری و به صورت مغازه با مساحت 284/1 متر به مساحت عرصه با اعیانی سقف سبک و با امتیازات  و انشعابات منصوب شامل آب و برق و گاز 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک در رشته کشاورزی و منابع طبیعی 1401/03/08 1401/03/26
مزایده ششدانک یکباب آپارتمان مسکونی به مساحت 124/27 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با عرصه به مساحت 132.12 مترمربع و اعیان مشتمل بر 6 طبقه به مساحت مجموع 559.15 متر مربع که طبقه زیرزمین به مساحت مجموع 103.51 مترمربع به صورت انباری مسکونی (به صورت یک سوئیت در حال بهره... 1401/03/08 1401/03/19
صفحه 1 از 13840