مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یکباب منزل در پلاک ثبتی 24817 فرعی از 3002 فرعی از 182 اصلی - کاربری مسکونی 1400/05/01 رجوع به آگهی
مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 871 فرعی از 2027 اصلی - مالکیت کاربری ملک 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه به شماره 610 فرعی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده کباب عمارت مسکونی یک طبقه دارای سند عادی به آدرس هیدج انتهای خیابان باهنر به مساحت حدودا 500 متر عرصه ودارای دو بخش اعیانی ساختمان بخش غربی دارای دو باب مغازه هر کدام حدود 15 متر مربع به همر... 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده یک باب خانه کلنگی فرسوده خالی از سکنه، دارای سابقه ثبت، به مساحت عرصه حدود 62 متر مربع و اعیانی یک طبقه به مساحت حدود 35 متر مربع 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه خانه به شماره پلاک ثبتی 109 فرعی از 10 اصلی مساحت 180 متر مربع با کاربری مسکونی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ترکه 6 دانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی 1فرعی از اصلی - با کاربری مسکونی تجاری 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال شاملزمین مزروعی تحت پلاک ثبتی 209 فرعی از 15 اصلی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری خدماتی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده - زمین و سوله - کاربری تجاری و مسکونی- مساحت عرصه ۳۴۲.۶- 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 200 1400/04/31 1400/05/09
مزایده فروش دو عدد آپارتمان اداری - مغازه تجاری 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 مورد زمین مسکونی با سطح کل 200 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 15 مترمربع -یک باب مغازه به مساحت تقریبی 17 مترمربع -یک باب مغازه به مساحت تقریبی 40 مترمربع و... 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش70/693 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین بمساحت 2454 مترمربع متراژ 257 متر مربع به کاربری باغات و مقدار 1154 متر مربع خارج از بافت و فاقد کاربری می باشد 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ طبقاتی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری 1400/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10140