مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پلاک ثبتی 148/860 - نوع مال زمین - مسکونی - سطح کل زمین 175 و پلاک ثبتی 148/860 - نوع مال زمین - مس... 1398/05/31 رجوع به آگهی
شش دانگ ملکی به مشخصات پلاک ثبتی 20252فرعی از 3787 بخش 3-به مساحت 189/86متر مربع (طلق)دو طبقه به انض... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی به مساحت های 185 - 203 - 200 - 181 - 185 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی به مساحت های 185 - 185 - 183 - 165 - 229 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1398/05/31 رجوع به آگهی
تحت پلاک ثبتی 22 فرعی از 1470 اصلی - به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 3 /112 مترمربع به صورت یک ب... 1398/05/31 1398/06/23
فروش ششدانگ به صورت یک باب آپارتمان به مساحت 52/97 مترمربع دارای 4/68 مترمربع تراس مسقف 1398/05/31 رجوع به آگهی
مغازه ای با کاربری تجاری ،دارای مساحت اعیانی 150/25 متر مربع ، دارای 95/32 متر مربع بالکن تجاری و... 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه به مساحت حدود 7/5متر مربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
43 سهم از175 سهم سرقفلی یک باب مغازه دارای مساحت حدود 7/5متر مربع و... 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5753