مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
5730189 مزایده فروش یک قطعه مزرعه به پلاک ثبتی 54 فرعی از 29 اصلی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730184 مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2407 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730182 مزایده فروش مال مشاع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730165 مزایده فروش ملک به مساحت 685 مترمربع دارای بنای بلوکی فرسوده به صورت تعمیرگاه وسایل نقلیه با کاربری جهانگردی پذیرایی 1401/07/06 1401/07/25
5730152 مزایده فروش 3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان از یک واحد انبار بوجاری و سورتینگ برنج - 3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان خانه دارای عرصه کل به مساحت 170 متر مربع 1401/07/06 1401/07/27
5730141 مزایده فروش اپارتمان به مساحت 133 م م 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730133 مزایده یک باب مغازه و یک دستگاه منزل مسکونی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730131 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 2000 مترمربع 1401/07/06 1401/07/26
5730127 مزایده 4/103(چهار ممیز صدو سه هزارم) شعیر مشاع از عرصه و 3/579 (سه ممیز پانصدو هفتادو نه هزارم )شعیر مشاع از اعیانی ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 96.49 متر مربع - و یک باب مغازه لوستر فروشی هریک به طور ت... 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730122 مزایده فروش ملک به مساحت (1424/30 متر مربع) 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730100 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730097 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2663/20 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730090 مزایده فروش مقدار ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر باب خانه به مساحت ششدانگی دویست و نود یک متروسیزده دسی متر مربع 1401/07/06 1401/07/24
5730088 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی به مساحت 168.45 متر مربع 1401/07/06 1401/07/17
5730081 مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه مسکونی به مساحت 4416 متر مربع 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730073 مزایده فروش ملک ویلایی کاربری مسکونی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5730054 مزایده فروش یک قطعه ملک 1401/07/06 1401/07/20
5730044 مزایده فروش قطعه اراضی دیم و آبی و باغ در دو قسمت جداگانه (گردو -بادام-سیب و آلبالو و زردلو و تبریزی با سنین مختلف )محاط در اراضی مذکور مساحت کل اراضی دیم و آبی و باغ برابر تعرفه و ارائه جمعا حدود 60... 1401/07/06 1401/07/23
5730041 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 13/5 متر مربع 1401/07/06 1401/07/18
5730039 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 1410 متر مربع با اعیانی 118 متر و عرصه 1292 متر مربع - یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن مدل 1363 و گاو آهن سه خیشه و یکدستگاه بذرپاش اقساطی و یک دستگاه تریلی 1401/07/06 1401/07/25
صفحه 1 از 15458