مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک واحد ساختمان تجاری و .... 1397/12/28 1398/01/12
ملک مورد نظریک قطعه زمین عرصه و اعیان واقع در اراضی روستای نوذرآباد بمساحت حدود 5845 متر مربع و ... 1397/12/28 1398/01/28
یک قطعه زمین خشکه زاری به مساحت 5000مترمربع و .... 1397/12/28 1398/01/26
یک قطعه باغ مرکبات 1397/12/28 1398/01/26
ملک مورد نظر با مساحت 88.70 مترمربع 1397/12/28 1398/01/25
یک قطعه زمین به مساحت 27/ 955 متر مربع 1397/12/28 1398/01/25
زمین و مستحدثات با کاربری انباری 1397/12/28 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/12/28 1398/01/20
فروش زمین زراعی و اداری 1397/12/28 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه یکباب حیاط مسکونی به مساحت 169/65متر مربع 1397/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2602