مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک -مساحت عرصه 105 مترمربع و ..... 1399/12/12 1399/12/25
فروش ششدانگ خانه به مساحت دویست و شصت متر و پنجاه و چهار دسیمترمربع - یکدستگاه آپارتمان مسکونی 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 83/60 مترمربع 1399/12/12 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب منزل به شماره پلاک ثبتی 8456 فرعی از 13 به مساحت 20172 متر مربع 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب منزل 1399/12/12 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب منزل 1399/12/12 رجوع به آگهی
شش دانگ یک دستکاه ساختمان به مساحت عرصه حدود 60 / 251 مترمربع اعیانی با سازه از نوع بتن آرمه و در ه... 1399/12/09 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب خانه مسکونی و تجاری به مساحت حدود 35 / 70 مترمربع 1399/12/09 رجوع به آگهی
مزایده یک باب منزل مسکونی یک طبقه با مساحت 149/6 مترمربع با قدمت حدود 35 سال ساخت -کف سالن سرامیک ،ک... 1399/12/09 1399/12/24
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 100متر 1399/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17322