مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6137505 مزایده یک قطعه زمین 366 متر 1401/10/21 رجوع به آگهی
6236890 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ حدودا 143 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236889 مزایده یکدستگاه ساختمان مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236886 مزایده فروش ملک بمساحت 350 مترمربع اعیانی یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت تقریبی 600 مترمربع که شامل پارکینگ و یک واحد مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236884 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی، مساحت زمین طبق سند126مترمربع پس از اصلاحی120مترمربع(به ابعاد6متر در20متر)، مساحت کل زیربنا 444.31مترمربع شامل 4واحد انبار مسکونی(همکف)،2واحد پارکینگ مسکونی و یک پارکینگ... 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236883 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 5/4هکتار - یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 7/3هکتار 1401/11/11 1401/11/26
6236881 مزایده شش دانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت عرصه 624 متر مربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236879 مزایده فروش 1/385دانگ مشاع از شش دانگ ملک در حال حاضر به عنوان واحد مسکونی استفاده می شود 1401/11/11 1401/11/26
6236878 مزایده ملک مسکونی، دارای 300 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236877 مزایده یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه ای است بصورت سفت کاری شده به مساحت عرصه موجود 259.5 مترمربع و مساحت زیربنای موجود حدود 167 مترمربع با کاربری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236875 مزایده فروش 6 دانگ ملک دارای کابری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236874 مزایده منزل مسکونی مساحت 592 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236873 مزایده یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستا 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236872 مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/11/11 1401/11/13
6236869 مزایده فروش ملک بمساحت 68 مترو 38دسی متر مربعشصت و هشت متر و بیست دسیمترمربع واقع در سمت شمال طبقه سه بانضمام انباری قطعه هفت تفکیکی بمساحت  2 متر و 47 دسی متر دو متر و چهل و هفت دسیمترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236866 مزایده فروش سرقفلی یکباب مغازه تجاری 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236854 مزایده فروش زمین به مساحت 592/21 متر مربع و ... 1401/11/11 1401/12/01
6236839 مزایده فروش 265سهم مشاع از 130085سهم پلاک بصورت زمین دارای 265مترمربع عرصه 1401/11/11 1401/11/24
6236836 مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 89.16 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236835 مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی بشماره 498 مفروزی ومجزا شده ازپلاک 15 سنگ اصلی 79 بخش 27 با موقعیت های تجاری - مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17421