مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ یک قطعه زمین در موقعیت تجاری بشماره ملک دو هزار و پنجاه اصلی و بمساحت 54/37مترمربع و... 1398/02/31 1398/03/19
فروش یک باب ساختمان دو طبقه قدیم ساز به مساحت عرصه حدود 300 مترمربع اعیانی 282 مترمربع (همکف دارای ی... 1398/02/31 1398/03/27
فروش ملک در روستا سند ملی شماره 9 فرعی از 81 اصلی 1398/02/31 1398/04/25
فروش ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 20855/5مترمربع و... 1398/02/31 1398/04/03
مزایده ملک:ششدانگ پلاک ثبتی 36014/1 واقع در بخش 12 1398/02/31 رجوع به آگهی
فروش ملک با عرصه به مساحت 1360 مترمربع و... 1398/02/31 1398/03/28
مزایده ملک با کاربری مسکونی :شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 9فرعی از4103 اصلی 1398/02/31 1398/03/29
فروش بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی درطبقه همکف به مساحت 20/86 متر مربع و با حق استفاده از مشاعات وم... 1398/02/31 1398/03/21
یک قطعه زمین به مساحت حدودی 262/5 متر مربع 1398/02/31 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت حدودی 262/5 مترمربع 1398/02/31 1398/03/06
صفحه 1 از 3733