مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اراضی تحت مالکیت خود با کاربری زراعی 1399/03/08 1399/03/13
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک آپارتمان مسکونی به مساحت 73/2 مترمربع 1399/03/08 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه) ـ مقدار دو سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ به استثناء ثمنیه عرصه و اعی... 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش ملک یک واحد تجاری دو نبش تشکیل شده از مغازه و نیم طبقه و راه پله ـ ششدانگ پلاک 2 فرعی به مساحت... 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۳/۱۹۰۸ و به مساحت ۱۱۸۷/۶متر 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری صنعتی 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 1399/03/08 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان تجاری - اداری - اقامتی 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان تجاری - اداری - اقامتی خود 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ 3 باب دکان - سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر دو باب دکان 1399/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11385