مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک دستگاه بسته بندی چهار توزین 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه جک چهارستون بالا برنده پاریزان صنعت به سریال 447 مدل 3000 پلاکت و .... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر سه باب مغازه به مساحت 204.85 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان و ویلایی 1398/02/04 رجوع به آگهی
مزایده عمومی مجموعه ورزشی 1398/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) ـ ششدانگ یک باب خانه بشماره پلاک دویست و هفده فرعی از ده اصلی به... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت حدود 1200 مترمربع 1398/02/04 1398/02/13
مال غیر منقول (رهنی) 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین خشکی به مساحت 3500 متر مربع - یک قطعه زمین خشکی به مساحت 1640 متر مربع - یک قطعه زمین خ... 1398/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 745