مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 2500 عدد خازن 275 ولت 33 و تعداد 2500 عدد خازن 275 ولت 0.1 میکروفاردار 1399/06/31 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو پراید مدل 1378 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1389 به رنگ سفید روغنی 2گانه سوز 1399/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول یک قطعه زمین به پلاک ثبتی بشماره ۱۲۴۲ فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۳ ـ یک قطعه زمین به... 1399/06/31 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی ۱۳۳۱ فرعی از پلاک ۱۰۳ اصلی مشتمل بر ششدانگ عرصه و اعیان ملک به مساحت ۲۹۲ متر مربع 1399/06/31 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین بایر به مساحت 2450 مترمربع 1399/06/31 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۲۱۴ متر مربع دارای یک واحد مسکونی یک طبق... 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سواری پژو 405 رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 1399/06/31 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین خشکی مورد توقیفی به مساحت 12430.8 مترمربع که 70.76 سهم مشاع از 96 سهم به شماره پلاک 142... 1399/06/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره پلاک 11240 فرعی از 18 اصلی به مساحت 59 متر مربع به انضمام یک باب پار... 1399/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1570