ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام [سامانه درج آگهی هزاره]

سامانه ثبت مناقصات، درج مزایده

سامانه ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام بها

ﺑﻬﺘﺮین پیشنهاد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت بین بیش از 200 ﻫﺰار ﺑﻨﮕﺎه تولیدی، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر...

ﻫﺰاره ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ در ﻃﯽ بیش از 20 ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری در صنایع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر سامانه ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام بها را راه اﻧﺪازی کرده است. این سامانه راﻫﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓناوری روز دنیا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایجاد ﺷﺮایطی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ بین ﺧﺮیداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مخاطبین این سامانه چه افرادی هستند؟

فعالین اقتصادی کشور به یکی از روش های زیر می‌توانند آگهی خود را در این سامانه منتشر نمایند:

 • اگر قصد برگزاری مناقصه دارید و بدنبال پیمانکار با قیمت مناسب هستید، می توانید آگهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید.
 • اﮔﺮ ﺧﺮیدار ﮐﺎﻻ و یا ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ هستید، می توانید اﺳﺘﻌﻼم قیمت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺗﺮین ﺗﺄمینﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید.
 • اﮔﺮ در زمینه فروش ﮐﺎﻻ و یا ﺧﺪﻣﺎت فعالیت دارید، ﻣﯽﺗﻮاﻧید پیشنهادات ﺧﺮیداران و ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دریافت ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮایطی ﮐﺎﻣﻼً رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬینه ﺷﺪه، ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫید.

امکانات و مزایا سامانه ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام بها

ﺑیش از 20 ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ و اﺷﺨﺎص ﻓﻌﺎل و ﭘﻮیا ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ، در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮویسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰاره ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺪف ﻣﺎ، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰایای اﺳﺘﻔﺎده از این سامانه ﺑﻪ ﺷﺮح زیر اﺳﺖ:

 • درج آسان آگهی و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮین زﻣﺎن
 • داشبورد کاربرپسند برای مدیریت آگهی ها
 • دسترسی به آرشیو آگهی های قبلی
 • امکان دریافت پشتیبانی آنلاین از طریق سیستم تیکتینگ
 • ارﺳﺎل آگهی به پیمانکاران و خریداران ﻓﻌﺎل در سراسر ﮐﺸﻮر
 • ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟیت و آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮیان ﺟﺪید
 • امکان رصد لحظه ای وضعیت آگهی و میزان بازدید آن
 • امکان دریافت بهترین پیشنهادات در محیط رقابتی
 • ارسال آگهی شما به مخاطب هدف از طریق کانال های تبلیغاتی هزاره

جهت مشاوره با کارشناسان و دسترسی به سامانه درج، انتشار و مدیریت آگهی درخواست خود را ثبت نمایید.

لطفا با تکمیل فرم زیر، آگهی خود را جهت انتشار بر روی سایت هزاره ارسال نمایید

جهت بارگذاری فایل های تصویر و اسناد آگهی خود کلیک کنید. برای بارگذاری بیش از یک فایل، آنها را در قالب یک فایل zip بارگذاری نمایید.
کد امنیتی