کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406773 مزایده واگذاری جمع آوری کارتن خالی و ضایعات فروشگاه استان خراسان جنوبی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406766 مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک و تر در مبدا و مقصد استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/12
7404762 مزایده اجاره عملیات جمع آوری پسماند شهر(جمع آوری و حمل تا محل دفن) استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7404660 مزایده اجاره عملیات جمع آوری پسماند شهر استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403348 مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک و تر استان سمنان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402848 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 2- فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی استان تهران 1402/09/14 1402/09/16
7401655 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی استان فارس 1402/09/13 1402/09/15
7401227 مزایده اجاره راهبری کارخانه کمپوست استان مازندران 1402/09/13 1402/09/19
7401062 مزایده واگذاری کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر استان ایلام 1402/09/13 1402/09/21
7399996 مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک استان تهران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7399916 مزایده راهبری کارخانه کمپوست استان مازندران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398145 مزایده اجاره و فروش بازارچه شهید مدنی - تفکیک زباله میشگلان- اتاقک حمل زباله مینی پک استان لرستان 1402/09/13 1402/09/20
7397058 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی استان فارس 1402/09/12 1402/09/15
7395015 مزایده اجاره جمع آوری و بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت استان فارس 1402/09/12 رجوع به آگهی
7394492 مزایده عملیات جمع آوری پسماند در سطح شهر استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7393706 مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات سطح شهر استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7393460 مزایده واگذاری مراحل تفکیک از مبدا و جمع آوری بازیافت خشک خود استان اصفهان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7393431 مزایده 2 ردیف مزایده شامل اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات - فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392507 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری، تفکیک و فروش مواد قابل بازیافت سوله پردازش و محل کود کارخانه استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/30
7391587 مزایده اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 331