مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب در حوزه روستا 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1400/04/28 1400/05/17
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/04/29 1400/05/05
مزایده واگذاری دو باب مغازه ـ و جمع آوری کارتن، نایلکس و ضایعات در فروشگاه ها 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندها و جابجایی کود کمپوست 1400/04/28 1400/05/17
مزایده واگذاری جمع آوری کارتن ضایعات فروشگاه 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک تفکیکی از اجرای طرح جمع آوری پسماند شامل کارتون- لاک- دبه- آب معدنی- قوطی- آهن 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری، پردازش و جداسازی اقلام بازیافتی سایت بازیافت 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده مجوز بهره برداری از سامانه - نگهداری و بهره برداری از یک باب سردخانه نگهداری اجساد 1400/04/22 1400/05/02
مزایده حضوری معدن دفن زباله شهرداری بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله وجمع آوری ضایعات 1400/04/22 1400/04/28
مزایده واگذاری بازیافت پسماند در سطح شهر از مبدا تا مقصد و سایت دفن زباله 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/04/22 1400/05/05
مزایده فروش مواد قابل بازیافت جمع آوری شده از خطوط تفکیک 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده بازیافت معابر اصلی منطقه 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده بازیافت معابر اصلی 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده بازیافت معابر اصلی 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده بازیافت معابر اصلی 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده بازیافت معابر اصلی منطقه 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک پسماندهای خشک از زباله های تر در مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک تفکیکی از اجرای طرح جمع آوری پسماند شامل کارتون- لاک- دبه- آب معدنی- قوطی- آهن 1400/04/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 208