مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان همکاری با پیمانکاران پسماند 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی 1399/04/12 1399/04/17
ضایعات آهن و پلاستیک و کاغذ باطله 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش ساختمان 1399/04/12 رجوع به آگهی
مغازه 1399/04/12 رجوع به آگهی
شماره پلاک ثبتی شماره 2414 فرعی از 1861 اصلی واقع در بخش 10 -مالکیت دو سهم مشاع از شانزده سهم عرصه و... 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1391 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی 1399/04/10 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهن) ـ ششداگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 96/72 مترمربع قطعه 7 تفکیکی وا... 1399/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10407