مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک 1399/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 138/32 مترمربع به پلاک 2107 فرعی از 411 اصلی 1399/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از دو طبقه فوقانی ساختمان VIP مجاور زمین چمن مصنوعی 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش املاک و اراضی مازاد 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش منبع آب 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری سه دستگاه اتوبوس اسکانیا جهت بهره برداری در خطوط اتوبرسرانی 1399/11/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی الکتروپمپ 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش دو دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مساحت 317.5 مترمربع اعیانی به مساحت 207 مترمربع 1399/11/02 رجوع به آگهی
دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه پلاک ثبتی 1101 فرعی از پلاک 1823 اصلی 1399/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50550