مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین کاربری مسکونی 1399/11/02 رجوع به آگهی
زمین مسکونی 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری املاک و اراضی 1399/11/02 1399/11/14
فروش ملک مورد نظر 22 سهم و 5/15 یک سهم از 2100 سهم از ششدانگ قناتین پر ا و کهجه و ... 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ایوانچه شماره ۲ فرعی به انضمام یک باب اتاق و غلام گذار متصل به آن و فوقانی و غلام... 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه مینی بوس با سیستم ایسوز تیپ sahar700 مدل 98 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش اوراق امجایی 1399/11/02 رجوع به آگهی
دستگاه تلفن کاربن 1399/11/02 رجوع به آگهی
اجاره زمین معروف به کارواش به مساحت 2216 متر مربع 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین ترمینال با اولویت 5 سال کاربری مسکونی 1399/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3852