مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 4 قطعه زمین از قطعات ملکی شهرداری 1398/11/28 1398/12/07
فروش یک تخته فرش شش متری نشقه ساروق خانه شماره 48 خانه 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش وثیقه پلاک ثبتی 4/138 و 4/139بخش 18 ثبتی به صورت یک قطعه زمین بایر با مساحت 178/62 متر مربع 1398/11/23 رجوع به آگهی
اجاره واحد تولید آهن اسفنجی 1398/11/28 1398/12/08
فروش 11سهم مشاع از100 سهم  یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 8347 فرعی از 159اصلی 1398/11/27 1398/12/22
مزایده ملک به مساحت عرصه 109 مترمربع و اعیانی به مساحت 84 مترمربع و .... 1398/11/27 1398/12/25
واگذاری تعدادی زمین از قطعات ملکی شهرداری 1398/11/28 1398/12/07
فروش شش حبه و هشتاد و سه صدم حبه مشاع از سی و شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پلاک ثبتی 1045 فر... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری و تعداد 2 پلاک زمین با کاربری خدماتی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری 2 قطعه زمین از قطعات ملکی شهرداری 1398/11/28 1398/12/07
صفحه 1 از 2953