کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7701922
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701915
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701904
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701896
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701863
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701851
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701832
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701821
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669629
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669593
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669345
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669329
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669259
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669230
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669191
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669147
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7702420 مناقصه خرید، حمل و تحویل تعداد 1000 عدد مخزن زباله 770 لیتری استان اردبیل 1402/12/03 1402/12/09
7702335 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات خرید و نصب تجهیزات مرکز پردازش و تفکیک پسماند 2- عملیات بهسازی و مرمت پیاده رو خیابان 3- عملیات خرید مخازن زباله گالوانیزه مکانیزاسیون 1100 لیتری استان تهران 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702153 مناقصه خرید قطعات استاندارد مورد نیاز پروژه خود شامل انواع فلنج استان مرکزی 1402/12/03 1402/12/12
7702007 مناقصه واگذاری 4 ردیف مناقصه شامل: 1. خرید اقلام گیاهی و نشاء فصلی در قالب جداره سازی و بازپیرایی فضای سبز 2. خرید مبلمان و آلاچیق جهت بوستان 3. خرید کفپوش و وسایل بازی کودکان جهت بوستانها 4. خرید مب... استان تهران 1402/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4984