مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک مشاع دوقطعه زمین زراعی ازاراضی 1400/07/04 1400/07/26
مزایده شش دانگ پلاک ملک مزبور حدود 101مترمربع 1400/07/04 1400/08/03
مزایده شش دانک یکباب خانه و مغازه 1400/07/04 1400/07/27
مزایده اموال غیر منقول 1400/07/04 1400/08/02
مزایده قطعه زمین شماره 30 تفکبکی عبارت است از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 201 متر مربع 1400/07/04 1400/08/04
مزایده اموال غیر منقول 1400/07/04 1400/08/02
مزایده مساحت این زمین با توجه به تحقیقات محلی به عمل آمده به مقدار پنج (5) من محلی است که حدوداً برابر با 2000 متر مربع 1400/07/04 1400/07/28
مزایده شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 25 فرعی از 112 اصلی به مساحت 120 متر مربع و 2714 فرعی از 112 اصلی به مساحت عرصه 259/50 متر مربع و ... 1400/07/04 1400/08/04
مزایده فروش ملک بصورت خانه باغ بمساحت تقریبی 3740.88 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 7 شعیر مشاع از 48 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 266 مترمربع اعیانی به مساحت 90 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سمند رنگ نقره ای متالیک 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا - به رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۲ 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 8 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ ساختمان مسکونی دارای عرصه ششدانگ به مساحت 89.40 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب خانه مسکونی مخروبه به مساحت تقریبی 300مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین مساحت آن 6957 مترمربع زیر کشت یونجه - قطعه زمین مساحت آن 6536 مترمربع بصورت آبی سیلا بی آبیاری - قطعه زمین مساحت این قطعه 6578 مترمربع دارای 28 اصله گردو خوب و بارده 10 تا 20 س... 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه ۲۰۲ به مساحت ۲۰۰ متر مشتمل بر یک ساختمان مسکونی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مساحت ملک ۱۴۲ متر مربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 به رنگ خاکستری 1400/07/03 1400/07/25
صفحه 1 از 682