مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی- دپو ماده معدنی، محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف، مجوز برد... 1398/07/21 رجوع به آگهی
ضایعات آلومینیومی 1398/07/21 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آلومینیومی و.. 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش ضایعات شیشه 1398/07/21 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات چوبی 1398/07/21 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات استیل 1398/07/21 رجوع به آگهی
- ضایعات آهنی - ضایعات آلومینیومی - سایر ضایعات فروشی مانند درب چوبی و .... 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین زراعی دیمی مشهوربه قشلاق بمساحت 0/34هکتار - قطعه زمین زراعی مشهور به گوزای باشی به مس... 1398/07/21 1398/08/20
فروش پلاک های 1487- 1507 و1043 هر سه فرعی از پلاک 1953 اصلی سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به پلاک 1953... 1398/07/21 1398/08/20
فروش شش دانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 5776فرعی از 37اصلی به مساحت عرصه مطابق سند ثبتی 148متر مربع واع... 1398/07/21 1398/08/18
صفحه 1 از 612