مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 169 به مساحت 54/16 متر مربع واحد مسکونی به پلاک ثبتی 168 به مساحت 41/27 متر مربع و... 1401/04/11 1401/04/16
مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بانک (کاربری: شعبه ـ تجاری / مسکونی ـ دامداری ـ واحد تولیدی ـ مزروعی ) 1401/04/11 1401/04/13
مزایده فروش املاک و مستغلات واحدهای مشارکتی 1401/04/11 1401/04/16
مزایده فروش ساختمان های صنعتی به صورت سالن تولید به مساحت عرصه 4650 متر مربع با مجموع مساحت اعیانی حدود 1730 متر مربع و ... 1401/04/09 1401/05/04
مزایده استند 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ملک دارای عرصه به مساحت 293.50 مترمربع و اعیانی شامل دو طبقه ساختمان مسکونی از سمت کوچه 6 متری  4 دهانه مغازه و راهرو به مساحت 70 مترمربع 1401/04/09 1401/04/15
مزایده ششدانگ یکبابخانه نوع ملک طلق به مساحت 143/50متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه سوم به مساحت 80/26 مترمربع (طبق سند) بانضمام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مساحت 10/15 مترمربع 1401/04/09 1401/04/22
مزایده 120/36 هکتار 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک یکباب ساختمان تجاری و مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان نبش شمالی طبقه اول 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک بصورت خانه با عرصه و اعیان به مساحت کل 228 متر  مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش درخت کاج 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو استند میدان دانش تا گاومیش گلی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان کاربری مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان کاربری مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو استند مقابل آبدرمانی 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 852