مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ضایعات و اموال مازاد مستعمل 1401/04/11 1401/04/18
مزایده یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ زمین مزروعی و مشجر با حقابه از چاه موتور به مساحت 33/18 هکتار - - قطعه اول به مساحت 8552 مترمربع با اشجار بادام مامائی با سابقه غرس حدود 12-10 سال و مجهز به سیستم... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین مساحت عرصه 298.61 مترمربع 1401/04/09 1401/04/18
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان به مساحت 246 متر مربع به صورت شش دانگ به مساحت عرصه 246 متر مربع دارای کاربری مسکونی 1401/04/09 1401/04/21
مزایده 36.46 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ دو قطعه زمین (عرصه و اعیان) قطعه اول به مساحت 21700 مترمربع و قطعه دوم به مساحت 68014 مترمربع به مساحت 1401/04/09 1401/05/03
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی با عرصه به مساحت 609.50 متر مربع 1401/04/09 1401/05/02
مزایده فروش سه قطعه زمین کشاورزی جمعا به مساحت تقریبی 37000متر مربع 1401/04/09 1401/05/04
مزایده فروش قطعات باغ 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 29 قطعه از املاک شهرداری 1401/04/09 1401/04/18
مزایده 16 انبار و .... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک ساختمان دامداری به مساحت چهارصدو پنجاه و هفت متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع و عرصه مذکور ساختمان دامداری به مساحت 126 متر مربع دارای محل علوفه به مساحت حدود 78 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک ثبتی به مساحت عرصه 1147 متر مربع اعیانی به مساحت حدود 120 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه باغ مشجّر 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 17 قطعه املاک کشاورزی - نوع کشت یونجه مساحت 1100 - نوع کشت ساده مساحت 150 - یونجه ومساحت 1200 - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/04/09 1401/05/03
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی با عرصه به متراژ 212/75 مترمربع و اعیانی کل با متراژ 212/75 متر مربع 1401/04/08 1401/05/06
مزایده فروش ملک با مساحت عرصه 176.25متر مربع دارای دو طبقه اعیانی شامل105.6متر مربع همکف با کاربری مسکونی و46.2متر مربع اول با کاربری مسکونی جمعا با مساحت151.8متر مربع 1401/04/08 1401/04/20
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 247/26مترمربع شامل زیرزمین با کاربری تجاری – همکف با کاربری تجاری و طبقات اول – دوم – سوم و چهارم با کاربری مسکونی هر طبقه دو واحد مسکونی 1401/04/08 1401/04/22
صفحه 1 از 553