مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
40 تن سیم مسی اسقاط 1399/04/24 1399/05/14
فروش دارای سند ملکی ثبتی  434/1016و و به م ساحت 290/39 متر مربع زمین و165 متر مربع ساختمانی به صورت... 1399/04/23 1399/04/22
فروش املاک و مستغلات 1399/04/24 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان -یک باب مغازه 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک راس گاو تلیسه 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 9 راس گوساله نر 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش حدود 200 کیلو پشم گوسفندی مخلوط (سیاه و سفید) 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش ملک مسکونی عرصه به متراژ250/5 مترمربع 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی عرصه به متراژ 250/5 مترمربع و طبقه اول به متراژ 160 مترمربع ، مشخصات... 1399/04/23 رجوع به آگهی
ملک دارای سند ثبتی به شماره 14516 فرعی از 2 اصلی به مساحت 243/85 متر مربع که ششدانگ عرصه و اعیان 1399/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 603