مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244649 مزایده قطعه زمین آبی مساحت 2251 مترمربع - زمین خرمنگاه مساحت 268 مترمربع و.. 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244642 مزایده فروش یک قطعه باغ با کاربری مسکونی دارای امکانات مستحدثات 60مترمربع ساختمان سرایداری وسرویس بهداشتی متعدد (10مورد) انباری (با سقف خرپا فلزی ساده ) حدوداً700مترمربع 1401/11/14 1401/12/08
6244573 مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول یک ساختمان مسکونی 6 طبقه سازه ای به مساحت 94/91 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244566 مزایده فروش مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه عرصه ملک دروضع موجود حدود 165 مترمربع 1401/11/13 1401/11/26
6244400 مزایده فروش ششدانگ یک بابخانه بمساحت 318 مترمربع دارای144 متر مربع اعیانی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244284 مزایده فروش یک قطعه مغازه به مساحت ( 56.85 ) پنجاه و شش متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244276 مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ ایکس 7 به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12484238665 و بشماره شاسی 14544301 بشماره انتظامی ایران 55 - 278 ی 75 و مدل 1384 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244274 مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 405GLX1800I به رنگ اصلی سبز و رنگ فرعی یشمی -متالیک مدل 1382 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244032 مزایده سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمانی مسکونی به مساحت 80.53 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243925 مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6093.7 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243923 مزایده اجاره 38 مورد اماکن و مغازه ها 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243921 مزایده اجاره سالن ورزشی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243919 مزایده اجاره سالن ورزشی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243918 مزایده اجاره سالن ورزشی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243889 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت حدود 75 متر مربع 1401/11/13 1401/12/03
6243881 مزایده فروش خودرو آمیکو مدل 86 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243686 مزایده فـروش ششدانگ پلاک به مساحت تقریبی عرصه 160.60 مترمربع با موقعیت دو کلّه طبقه همکف بصورت یک واحد تجاری 1401/11/13 1401/11/27
6243685 مزایده واگذاری اجاره رستوران 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243622 مزایده فروش ملک مشاع دو باب مغازه تجاری به مساحت عرصه 28/91 متر مربع - سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه به مساحت عرصه 42/80 مترمربع 1401/11/13 1401/12/14
6243513 مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک مسکونی برابر215متر مربع - یک قطعه زمین زراعی و باغی 1401/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2555