مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
سه دانگ پلاک ثبتی 199 فرعی از 4287 اصلی 1399/08/10 1399/08/28
یک قطعه زمین مزروعی دیم - زمین مذکور به مساحت 35625 مترمربع 1399/08/10 1399/08/22
فروش یک واحد ساختمانی مسکونی 1399/08/10 رجوع به آگهی
قولنامه یک قطعه باغ دارای پلاک ثبتی 4131 به متراژ حدود 400 مترمربع عرصه و حدود 200 مترمربع اعیانی 1399/08/10 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به متراژ هشت من محلی 1399/08/10 1399/09/05
فروش یکباب منزل مسکونی 1399/08/10 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ مرغداری 1399/08/10 1399/09/04
نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 4590اصلی 1399/08/10 1399/09/02
فروش سنگ تراورتن 1399/08/10 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 248/85مترمربع 1399/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2584