مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش -قطعه زمین مشهور به زمین سیّد به مساحت تقریبی 26234 مترمربع با حدوداربعه مشخص دارای خانه باغ گل... 1398/01/06 1398/01/20
مزایده اموال منقول ـ دنده فلایویل پژو سواری 206 به تعداد 2790عدد ـ دنده فلایویل سواری پیکان به تعداد... 1398/01/06 1398/02/03
یک دست مبل هفت نفره صورتی 1398/01/06 1398/01/31
فروش پلاک ثبتی 62707 فرعی از 1 اصلی کاربری مسکونی 1398/01/06 1398/01/27
یک دستگاه یخچال ایستاده قصابی استیل 1398/01/06 رجوع به آگهی
ملک مورد مزایده به شماره 111 فرعی از 68 اصلی ـ ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 402/5 متر مربع 1398/01/05 1398/01/26
فروش یک قطعه زمین 1398/01/05 1398/01/21
فروش ملک به شماره فرعی 850 از 41 اصلی عرصه ملک  221/65 متر مربع  و قسمت اعیانی 120 متر مربع و یک باب... 1398/01/05 1398/01/29
مزایده ملک -پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 1467 اصلی :عرصه ملک 183/45 و اعیانی ملک 2 طبقه فاقد ارزش 1398/01/05 1398/01/26
مزایده ملک -پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 1467 اصلی :عرصه ملک 183/45 و اعیانی ملک 2 طبقه فاقد ارزش 1398/01/05 1398/01/26
صفحه 1 از 1024