مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اماکن ورزشی بهمن ماه ۹۹ 1399/11/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت ششدانگ 144.50 مترمربع بانضمام قطعه 34 پارکینگ برای یک دستگاه خ... 1399/11/04 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 2961 مترمربع 1399/11/04 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی لوازم و تجهیزات پزشکی 1399/11/04 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 2فرعی از3120اصلی  قطعه256 1399/11/02 1399/11/18
مزایده ملک به مساحت 665 مترمربع و .... 1399/11/02 1399/12/02
فروش یکقطعه زمین مساحت تقریبی آن 1256 مترمربع 1399/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 قطعه زمین با کاربری های مسکونی و تجاری 1399/11/02 رجوع به آگهی
مزایده مال منقول (خودرو) ـ ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید روغنی بشماره انتظ... 1399/11/02 رجوع به آگهی
اماکن قابل واگذاری ـ سالن ورزشی - زمین چمن طبیعی استادیوم 1399/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2818