مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مقدار ششدانگ واحد کارخانه تولید ابرو و اسفنج تحت پلاک ۷۲۰ فرعی از ۵۰ اصلی واقع در بخش ۵ مراغه به مسا... 1399/04/12 رجوع به آگهی
خط تولید اسفنج با سطح مقطع 2*2 متر خط تولید به طول 46* 3.6* 3 متر کانال و 6 متر کنوبر به عرض 2 متر و... 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری بازار خرید و فروش خودرو 1399/04/12 رجوع به آگهی
اجاره بوفه پارک 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای تجاری 1399/04/12 1399/04/21
یک راس گاو شیری به رنگ سیاه و سفید نژاد اصیل ایرانی با شماره گوشواره 3881 ق 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش ملک 1399/04/11 1399/04/22
فروش ششدانگ قطعه زمین قولنامه ای با کاربری مسکونی به مساحت 79  مترمربع 1399/04/11 1399/05/05
فروش ملک مشاع ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع عرصه که اعیانی بمساحت 100 مترمرب... 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ملک به مساحت 3341/85 متر مربع 1399/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2255