مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
روغن موتور سوخته 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه به مساحت حدود 7/5متر مربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
43 سهم از175 سهم سرقفلی یک باب مغازه دارای مساحت حدود 7/5متر مربع و... 1398/05/31 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 43/941 بخش 15 1398/05/31 1398/06/17
فروش ششدانگ عرصه به مساحت 205 مترمربع و اعیانی به مساحت 220 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12571/65 مترمربع فاقد سند رسمی 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13864.50 مترمربع تحت پلاک 5- اصلی 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش یک دست مبلمان سلطنتی چوبی 1398/05/30 1398/06/25
فروش دستگاه صاف کن پشم ساخت ایتالیا 1398/05/31 رجوع به آگهی
قطعه زمین مذکور به مساحت ابزاری مطابق حدود اربعه مندرج در سند مالکیت 50/43 متر مربع با کاربری عرصه... 1398/05/31 1398/06/23
صفحه 1 از 1404