مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واحد تجاری کاربری تجاری 1398/06/03 رجوع به آگهی
زمین مسکونی - مساحت عرصه 183.32 و مساحت عرصه192.63 و مساحت عرصه 180 و... 1398/06/03 رجوع به آگهی
زمین و مستحدثات با کاربری مسکونی و عرصه 300 و اعیان 120-آپارتمان مسکونی با عرصه 600 و اعیان 102.80 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/06/03 1398/06/13
واگذاری زمین و آپارتمان 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان - آپارتمان مسکونی - زمین 1398/06/03 رجوع به آگهی
- قسمتی از 1231 اصلی - زمین -250 و... 1398/06/03 رجوع به آگهی
مزایده چهار قطعه زمین و دو دستگاه آپارتمان 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره زمین زراعی 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 30321