مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 361/50 مترمربع به صورت انبار و فروشگاه مصالح ساختمانی و یک وا... 1399/01/17 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای مرغداری خود 1399/01/17 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی فرعی 586 فرعی از 48 اصلی به مساحت عرصه 103/34متر مربع ... 1399/01/16 رجوع به آگهی
فروش قطعه 5 شش دانگ عرصه و اعیان خانه و محوطه به مساحت 4264/50 متر مربع - ملک مذکور یک باب ساختمان م... 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش ملکی به شماره پلاک ثبتی 23/952 با مساحت 180 مترمربع باسهم مالکیت 6 دانگ عرصه و اعیان 1399/01/17 1399/02/09
فروش پلاک ثبتی 213 ناحیه 20 یکباب ساختمان مسکونی و مغازه در دو طبقه با اسکلت سنتی ، سقف طاق ضربی ، ن... 1399/01/17 1399/02/08
فروش ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 384/74 مترمربع 1399/01/17 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت عرصه 338/89 مترمربع و اعیان 105 تا 110 مترمربع و ..... 1399/01/17 1399/02/16
فروش ملک دارای عرصه به مساحت حدود ازحدشمال به معبر35متری وجنوب به معبر10متری وازسایرحدودبه املاک مج... 1399/01/17 1399/02/16
ششدانگ پلاک ثبتی شماره 65 فرعی از 287الی 290 اصلی به مساحت عرصه حدود 536/49 مترمربع واعیان به م... 1399/01/17 1399/02/13
صفحه 4 از 39203