مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244593 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 1401/11/13 1401/11/25
6244592 مزایده فروش شش دانگ یک باب/قطعه پلاک به مساحت 125 متر مربع شش دانگ عرصه و اعیان به صورت یک باب ساختمان ویلایی 1401/11/13 1401/12/01
6244591 مزایده ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت 78 متر مربع مجتمع مسکونی طبقه سوم 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244590 مزایده فروش 331.31مترمربع عرصه بهمراه 76 مترمربع مسکونی کلنگی 1401/11/13 1401/12/06
6244589 مزایده یک باب ساختمان مسکونی عرصه ان به مساحت 452/72متر مربع اعیان آن به مساحت زیربنای مفید125متر مربع به صورت دو طبقه ساختمان- شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت485/04مترمربع - شش دانگ یک باب ساختما... 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244588 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1401/11/13 1401/12/03
6244587 مزایده ملک کاربری مسکونی با مساحت حدودا" 140 متر 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244586 مزایده یکباب منزل / اپارتمان طبقه اول شرقی به مشخصات ذیل : مساحت ملک 98/55متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244585 مزایده فروش ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت 218/53مترمربع یکصد متر مربع اعیانی 1401/11/13 1401/12/03
6244584 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت ششدانگ اعیانی 101.3 مترمربع 1401/11/13 1401/12/03
6244583 مزایده ساختمان مسکونی مساحت 130.50 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244582 مزایده فروش 4/058  دانگ مشاع از ششدانگ پلاک به صورت  آپارتمان به مساحت 129/81 متر مربع به انضمام انباری قطعه 8 تفکیکی به مساحت 4/65 مترمربع 1401/11/13 1401/11/25
6244581 مزایده پلاک ثبتی به مساحت 174/46 مترمربع- مغازه با کاربری تجاری  - به مساحت 14 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244577 مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 300 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244576 مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یکباب اپارتمان مسکونی 1401/11/13 1401/11/30
6244575 مزایده فروش عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی به مساحت 203.82 متر مربع دارای بنای مسکونی 1401/11/13 1401/11/27
6244574 مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه تجاری 1401/11/13 1401/12/03
6244573 مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول یک ساختمان مسکونی 6 طبقه سازه ای به مساحت 94/91 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244572 مزایده فروش یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 381/06 مترمربع شامل یک دستگاه ساختمان یک طبقه کف کرسی دار بمساحت 100 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244571 مزایده ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی مساحت 06 / 211 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 43353