مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اماکن ورزشی استان 1398/02/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک- ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 820 فرعی از سه اصلی:به مساحت 197/20 مترمربع 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ و مازاد یک باب پلاک 39 فرعی از پلاک های (3139 و 3133 و 3129) مجزی شده 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش یکباب خانه مسکونی به مساحت 128 مترمربع و .... 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو وانت پراید 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک دستگاه جوش لوله پلی اتین از قطر 40 میلی متر تا 160 میلی متر با بدنه آهنی از پروفیل قوطی 3*3 چهار... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه دریل برقی دستی مستعمل کوچک و ... یک دستگاه دریل برقی دستی مستعمل کوچک قرمز یک عدد س... 1398/02/04 رجوع به آگهی
ملکی شامل یک واحد تجاری 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین و .... 1398/02/05 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمین به مساحت 7500 مترمربع قسمتی از پلاک ثبتی شماره 28 فرعی مفروز و مجزی شده از 5 فرعی از... 1398/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 25328