مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عرصه طبق سند مالکیت شماره 21 فرعی از 1618 اصلی به مساحت 772 متر مربع ساختمان از نوع مصالح بنایی فا... 1398/07/28 1398/08/19
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه دو طبقه به مساحت عرصه طبق سند مالکیت 157/44 متر مربع 1398/07/28 1398/08/20
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 1009/20 متر مربع و به مساحت اعیان 149 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش  ملک مشاع  به پلاک ثبتی 3526/48123  به مساحت 229/60 متر مربع(یک دستگه آپارتمان  مسکونی به پلاک... 1398/07/28 1398/08/26
فروش ملک مسکونی به مساحت 355/42 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
1- شومینه فوق سنگی از نوع ارباب با عرض نما 2 /1 متر و ارتفاع 27 / 1 متر بوده و از قطعات مختلفی تشکیل... 1398/07/28 1398/08/28
یک واحد آپارتمان-به پلاک ثبتی 571 فرعی از 18 فرعی از 3178 -اصلی-به مساحت 137/83 مترمربع 1398/07/28 1398/08/11
فروش اراضی 1398/07/28 رجوع به آگهی
ملک دارای پلاک ثبتی شماره 38 فرعی از 3927 اصلی 1398/07/28 1398/08/14
فروش ملک با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 310/58 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 32755