مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 18 باب مغازه -قطعه شماره یک به مساحت 24/54مترمربع-قطعه شماره دوبه مساحت 22/95مترمربع و .... 1398/07/24 1398/08/18
خودرو نیسان پیکاب مدل 1389 دو کابین سفید رنگ 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 20 مترمربع و .... 1398/07/25 رجوع به آگهی
شش دانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 205/10619 - اصلی مفروزی و مجزی شده از 1805 به مساحت کل 829/... 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش منزل مسکونی به مساحت 277/42 مترمربع 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش دو واحد منزل سازمانی 1398/07/23 1398/07/30
ششدانگ پلاک مسکونی شماره ثبت 760 فرعی از 199 اصلی-عرصه 539.06 مترمربع و اعیانی 180 متر 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری مکان انتشارات واحد را از طریق مزایده 1398/07/24 رجوع به آگهی
سیم اسقاط موجود در انبار خود 1398/07/23 1398/07/24
فروش ششدانگ یک دستگاه واحد آپارتمانی به مساحت 81/57 مترمربع 1398/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 286