مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حمل اموات 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش اراضی مسکونی و تجاری 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله ساختمانی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه بازار روز (جمعه بازار) 1399/05/22 1399/05/29
ششدانگ پلاک فرعی 1975 از پلاک اصلی 104 در بخش 12 ـ دارای عرصه به م یزان 170.34 مترمربع دارای کاربری... 1399/05/22 رجوع به آگهی
مزایده اتومبیل ـ ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری صبا بشماره انتظامی ایران 21-827 ی 33 مدل 1384 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 84 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان آپارتمانی زائر سرا 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان آپارتمان اداری زائر سرای 1399/05/22 1399/06/02
فروش ملک عرصه به شماره پلاک ثبتی 16775 فرعی از 5345 فرعی از 451 فرعی از 183 اصلی 1399/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2851