مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب منزل مسکونی با مساحت عرصه 365/30 متر مربع از پلاک 469 فرعی از تجمیعی از پلاک های 116 و 1... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی و سهام کارخانه سیمان و اثاث البیت شامل:((20.1عدد پشتی-2. هفت عدد قالیچه پشمی... 1398/10/28 1398/11/14
فروش تعدادی از املاک خود با متراژهای متنوع در اقصی نقاط کشور (کاربری مسکونی ـ تجاری) 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک باب هتل 1398/10/29 رجوع به آگهی
پیش فروش آپارتمان ـ فروش تعدادی از آپارتمان های در ست ساخت خود 1398/10/29 رجوع به آگهی
مزایده مال غیر منقول ـ 1. زمین گاوداری (با عرصه و اعیان) به مساحت تقریبی 1265 مترمربع/ میزان عرصه م... 1398/10/29 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی شماره 71 فرعی از 31 اصلی -دارای عرصه به مساحت 441/81 مترمربع و اعیان به مساحت 122 مترمربع... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاعی به مساحت 591/15 مترمربع که فاقد اعیان و انشعابات و کل ششدانگ عرصه ملک به مبلغ 886.000... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش دو سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ به استثناء ثمن قیمت عرصه و اعیان ( سهم الارث محکوم علیه ) دارای پلا... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش 7635 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل دارای پلاک ثبتی 1419 فرعی از 80 ا... 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 613