مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک دارای عرصه به مساحت حدود 45/79 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 60 مترمربع 1398/10/24 رجوع به آگهی
قطعه زمینی مورد تعرفه عبارت است از قطعه شانزدهم از نقشه تفکیکی ابرازی از اراضی تسطیح شده قریه ساحلی... 1398/10/24 1398/11/27
یک باب منزل روستایی بازیربنای حدود90مترمربع بانمای سیمان 1398/10/24 1398/11/26
فروش یک واحدمسکونی عرصه به مساحت حدود 150/67 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 176 مترمربع 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی شماره 5868 فرعی از 183 اصلی بخش 10 به مساحت 153/8 مترمربع 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 476/13 متر مربع به به پلاک ثبتی 502 فرعی از... 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه خودرو تویوتا کری سیدا رنگ سفید - شخصی مدل 1992 و .... 1398/10/24 1398/11/21
1..شش دانگ یک قطعه زمین مفروز به مساحت 880/65مترمربع باقی مانده از پلاک 239فرعی از 80 اصلی ـ 2. تمام... 1398/10/24 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول ـ یک باب منزل به مساحت عرصه حدود 200 مترمربع در یک طبقه روی پایلوت بنا شده ،م... 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک دانگ و 3499 ده هزارم یک ملک مشاع از ششدانگ اعیان دارای پلاک ثبتی 22548 فرعی از 9905 فرعی از... 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 2350