مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
باتری UPS 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش ملک فاقد پلاک ثبتی یک قطعه باغ مرکبات به سن حدود 20تا30سال به مساحت 6558متر مربع 1399/04/25 1399/05/08
مقدار 2075 مترمربع مشاع از 23000 مترمربع یک قطعه زمین کارگاه تولید شن و ماسه 1399/04/25 1399/05/14
مزایده ملک به مساحت 377 مترمربع و .... 1399/04/25 1399/05/21
امتیاز یک خط تلفن همراه 1399/04/25 1399/05/13
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 351 متر مربع 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد 1399/04/25 رجوع به آگهی
اجاره استندها، بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه به مساحت حدود 11.5 متر مربع 1399/04/24 رجوع به آگهی
ملک موصوف سندی است تک برگی به شمارۀ فرعی 1559 از اصلی 11 مفروز و مجزی از 165 بخش ثبتی - به مساحت 746... 1399/04/23 1399/05/09
صفحه 1 از 2387