مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 205 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصهو اعیان پلاک ثبتی 7475 فرعی از 39 اصلی به مساحت 10490/60 مترمربع دارای: ساختمان ادار... 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 485/50 دسی متر زیرزمین به مساحت 12 مترمربع و 253 مترمربع مساحت طبق... 1398/05/31 رجوع به آگهی
یکدانگ مشاع از ششدانگ ملکیت یکباب مغازه بمساحت 34 مترمربع دارای بالکن بمساحت 8،80 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
مزایده ملک-ششدانگ خانه مسکونی به مساحت حدود یکصد و سیو هشت متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع 1398/05/31 1398/06/31
اصلاحیه 1398/05/31 رجوع به آگهی
یک دستگاه اتومبیل سواری مزدا 323 مدل 84- رنگ نقره ای متالیک 1398/05/31 1398/06/17
ششدانگ یک قطعه زمین-مساحت عرصه 185 متر مربع دارای رونوشت سند مالکیت ( ابرازی از سوی خواهان ) با پلا... 1398/05/31 1398/06/26
فروش ملک به مساحت 1500 مترمربع 1398/05/30 رجوع به آگهی
یک دستگاه سورتینگ تمام اتومات شامل دستگاههای :وان اولیه،بالابر،شستشو،بازبین،برس نمگیر،رنگ آوری،واکس... 1398/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1515