کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100869 مزایده فروش زمین یک قطعه زمین بمساحت عرصه 135.00 مترمربع - یک قطعه زمین بمساحت عرصه 140.00 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 1403/04/12
8100866 مزایده فروش ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 45 فرعی از 2580 اصلی به مساحت 154.75 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100843 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 141/31 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100833 مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی استان مازندران 1403/03/24 1403/04/19
8100825 مزایده فروش ملک در سطح 240 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100704 مزایده فروش ملک با عرصه به مساحت 230 مترمربع دارای یک ساختمان مسکونی بصورت دوبلکس (دو سقف) به زیربنای کل 217 مترمربع کاربری ملک نیز زراعی است استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100701 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 126.17 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100672 مزایده فروش یک دستگاه کمباین برداشت مخصوص برنج استان مازندران 1403/03/24 1403/04/09
8100670 مزایده فروش قطعه ای زمینی با مساحت 300 متر مربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100636 مزایده فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 83/33 متر مربع کاربری مسکونی استان مازندران 1403/03/24 1403/04/13
8100624 مزایده واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود در محوطه انجیر تنگه استان مازندران 1403/03/24 1403/04/07
8100600 مزایده فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 201/44 مترمربع واقع در طبقه سوم بانضمام پارکینگ به مساحت 15 مترمربع واقع در همکف بانضمام انباری به مساحت 12/84 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100586 مزایده فروش زمین دارای کاربری زراعی خشکه زاری استان مازندران 1403/03/24 1403/04/04
8100580 مزایده فروش ملک مسکونی استان مازندران 1403/03/24 1403/04/17
8100575 مزایده فروش زمینی زراعی به مساحت 200 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100443 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 25162 مترمربع، کاربری باغ سیاه ریشه و گل محمدی دارای یک دستگاه ساختمان بلوکی به مساحت حدود 40 مترمربع نیمه کاره استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100427 مزایده مقدار 1 دانگ و 20 سیر و 4 مثقال و 15 نخود و 1 گندم و 0/27 ارزن مشاع از 240 سیر ششدانگ یک باب منزل مسکونی استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100424 مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 122/11 مترمربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100422 مزایده فروش یک باب خانه سرا با عرصه و اعیان بمساحت 358/90 متر مربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100405 مزایده فروش یک باب خانه به مساحت 2161 متر مربع استان مازندران 1403/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3610