مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک :پلاک ثبتی 31 فرعی از 3445 اصلی- به مساحت 315 متر مربع 1398/02/29 1398/03/27
ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول که دارای پلاک ثبتی 11502 فرعی از 25 اصلی مفروز و مجزی از 36... 1398/02/29 1398/03/26
یک باب خانه سرا - مساحت ملک حدود 100 متر مربع 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ساختمان در سه طبقه روی همکف ، طبقه همکف آن مغازه و پیلوت و طبقات اول و دوم مسکونی 1398/02/28 1398/03/29
فروش ملک به متراژ 2492 مترمربع 1398/02/28 1398/03/12
یک دست مبل هفت نفره پارچه ای دسته دار از نوع راحتی طرح لیون 1398/02/28 1398/03/11
{ 58.853 سهم مشاع از 240 سهم پلاک ثبتی 306 فرعی از 13-اصلی بخش 11 ثبتی به مساحت 1453.60مترمربع 1398/02/28 1398/03/28
مقدار 12 سیر مشاع از 240 (ششدانگ) یکباب آپارتمان دارای پلاک ثبتی 54 فرعی از 3722 اصلی بخش دوغرب بابل... 1398/02/28 1398/03/25
شش دانگ عرصه و اعیانی یک باب خانه -به مساحت 96/186 مترمربع و اعیانی احداثی شامل زیر زمین به مساحت 24... 1398/02/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم سمت غربی،بمساحت (123/99) متر مربع،بانضمام انب... 1398/02/28 1398/03/20
صفحه 1 از 1239