مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش واحد تجاری مغازه 1401/04/11 1401/04/18
مزایده فروش و امحاء اسناد بانکی باطله 1401/04/11 1401/04/16
مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکقطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 629.16 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 204/339 سهم مشاع از 2043/39 سهم ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 614 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک باب خانه به مساحت 560 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واحد مسکونی دو خوابه آپارتمان مسکونی به انضمام همکف با کاربری پارکینگ وانباری 1401/04/09 1401/04/22
مزایده پلاکهای ثبتی- آپارتمان ها واقع مجتمع 54 واحدی مسکونی- شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 138/1 متر مربع - 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فراخوان واگذاری (اجاره) مجتمع تعمیرگاهی 1401/04/09 1401/04/11
مزایده اجاره یک ساله مجتمع تعمیرگاهی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 138/1 متر مربع واقع در سمت شمال غربی طبقه اول که 9/32 متر مربع بالکن است به انضمام انباری قطعه هشت تفکیکی به مساحت 3/3 متر مربع و... 1401/04/09 1401/04/20
مزایده واحد مسکونی با مساحت تقریبی 127 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واحد مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک  قطعه  زمین به مساحت  1730/25  مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 باب تجاری 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یکواحد آپارتمان مسکونی جزیی است از مجتمع مسکونی احداثی در پنج طبقه سازه ای 1401/04/09 1401/05/04
مزایده ضایعات 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش حدود 40 تن یونجه بسته بندی شده در محل 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده سیم کارت دائمی 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1094