مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال غیرمنقول ـ دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 21537 فرعی از 32 اصلی م... 1398/11/27 رجوع به آگهی
یک باب خانه مسکونی به عرصه 160 مترمربع و اعیانی 100 مترمربع 1398/11/27 1398/12/13
مزایده اموال غیر منقول ـ عرصه واعیان، شش دانگ  سه باب ساختمان یک طبقه جمعا به متراژ حدود 195 متر مرب... 1398/11/27 رجوع به آگهی
یک عدد درب ریلی ورودی کارخانه - نرده های حفاظتی روی دیوار ضلع غربی کارخانه - 703 متر مربع سقف شیروان... 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 33116 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از 7455 فرعی با مساحت 90/9 متر مربع مشاع از 13... 1398/11/27 1398/12/12
ملک مذکور مشجر حدودا 384.92متر مربع 1398/11/27 1398/12/13
فروش شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 760/50 متر مربع 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ دو باب ساختمان به مساحت کل 498/88 متر مربع 1398/11/27 رجوع به آگهی
پرونده کلاسه 981731 ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 369 فرعی از 16 اصلی(مشخصات ملک: یک باب منزل مسک... 1398/11/27 1398/12/10
فروش یک دستگاه پراید جی تی ایکس ای مدل 1385 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1039