مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 55 سهم مشاع در سهام موسسه آموزشی و فرهنگی 1398/02/04 رجوع به آگهی
اجاره بوفه و کافی شاپ 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش ملک پلاک ثبتی 2317 فرعی از 9 اصلی به مساحت 201 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش ملک ششدانگ عرصه ب مساحت 241/8 و ... 1398/02/04 1398/02/18
مزایده ملک:پلاک ثبتی 24 اصلی-اجاره عرصه کشاورزی-زراعی 1398/02/04 1398/02/30
مزایده اموال غیر منقول ـ ششدانگ پلاک ثبتی 22 فرعی از 66 اصلی بخش 4 یک قطعه باغ به مساحت 3016 مترمربع 1398/02/04 1398/02/21
فروش ملک با عرصه 208 متر مربع زمین که با بر حدود 6 متر در انتهای کوچه 6 متری و ... 1398/02/04 1398/02/28
فروش پلاک 28714 فرعی از 26170 فرعی از 5709 فرعی از یک اصلی به مساحت  241/8  متر مربع عرصه ب مساحت 24... 1398/02/04 1398/02/18
فروش ملک مورد وثیقه 1398/02/03 1398/02/30
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 583/16 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 702