کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634969 مزایده فروش زمین استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634931 مزایده فروش ملک مکان ساختمانی است مسکونی بمساحت 150 متر مربع استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634840 مزایده فروش ملک مسکونی استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634832 مزایده اجاره 3 باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634709 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634705 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634702 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634503 مزایده عرصه و اعیان یک باب ساختمان 4 طبقه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634454 مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 447 متر مربع استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634441 مزایده فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک عرصه ملک به مساحت 162 مترمربع کاربری مسکونی استان کردستان 1402/03/18 1402/04/12
6634344 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634311 مزایده فروش ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه ملک در حدود 120 مترمربع بصورت دو بر چهار طبقه مسکونی و پارکینگ همکف با مجموع اعیانی درحدود 550 مترمربع استان کردستان 1402/03/18 1402/03/29
6633727 مزایده دستگیره درب ورودی اتاق  HMT  200 استان کردستان 1402/03/18 1402/03/30
6633403 مزایده تعدادی گوساله نر قابل ،پروار گوساله نر شیرخوار گاو حذفی کشتارگاهی تلیسه فری مارتین و غیر ، باردار گاو آبستن کشتارگاهی استان کردستان، استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6631188 مزایده فروش قطعات زمین استان کردستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630417 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تحت پلاک ثبتی شماره 1534 فرعی از 65 اصلی بخش 05 به مساحت 149 مترمربع با کابری تجاری - مسکونی استان کردستان 1402/03/17 1402/04/01
6630020 مزایده زمین مسکونی مساحت 332.7 مترمربع استان کردستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629807 مزایده واگذاری معدن استان کردستان، استان تهران، استان لرستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629493 مزایده اغذیه فروشی - بوفه - غرفه فروش عینک - غرفه فیلمبرداری نوزادان استان کردستان 1402/03/17 1402/03/22
6629343 مزایده اجاره یک باب دکه استان کردستان 1402/03/17 1402/03/20
صفحه 1 از 820