مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین کاربری تجاری 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک قبضه اسحله شکاری د ساچمه زنی دو لولو کالیبر 12 1399/10/24 رجوع به آگهی
ششدانگ ملک (خانه باغ) دارای حدود چهار هکتار مساحت با کاربری خانه باغ و مشجر با درختهای ثمری گردوهای... 1399/10/24 رجوع به آگهی
مزایده املاک:زمین مسکونی -کاروانسرا تجاری 1399/10/25 رجوع به آگهی
اجاره مدرسه 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک فقره امتیاز بر سه فاز 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1388 رنگ خاکستری 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ منزل مسکونی بشماره پلاک ثبتی247فرعی از7566اصلی به مساحت عرصه450مترمربع 1399/10/22 1399/11/08
یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 472 فرعی از 6518 اصلی مفروز و از 177 فرعی بخش 37 -دارای 360 مت... 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش منزل مسکونی ازپلاک ثبتی296فرعی از2353اصلی 1399/10/23 1399/11/15
صفحه 1 از 1722