مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عرصه طبق سند مالکیت شماره 21 فرعی از 1618 اصلی به مساحت 772 متر مربع ساختمان از نوع مصالح بنایی فا... 1398/07/28 1398/08/19
فروش ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1379 فرعی از 20 اصلی دارای عرصه به مساحت 71/85 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش ملک یک واحد تجاری به مساحت 23/29 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
مزایده ملک :ملک زمینی است به مساحت 50 مترمربع با موقعیت تجاری به پلاک 205 فرعی از ده اصلی 1398/07/28 رجوع به آگهی
پلاک 1462 فرعی از 20 اصلی - ملک شامل یک واحد تجاری به مساحت 23/61 مترمربع از قطعات تفکیکی مجتمع مسک... 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک عدد سیم کارت دائمی همراه اول 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین مزروعی به انضمام 6 ساعت آب در گردش 15 شبانه روز بصورت اجاره 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش خودرو سواری پژو 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک شماره 12114 فرعی از 3968 اصلی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه ( طلق ) دارای پلاک ثب... 1398/07/28 رجوع به آگهی
سرویس نقره سفید دار -تعداد سه عدد شمش-تعداد شش عدد سکه پارسیان -تعداد سه عدد ربع سکه و ...... 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1080